Przetarg

Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

09-03-2023, 10:47

Dane kontaktowe

GMINA CIELĄDZ
59 ,96-214 Cielądz
tel. 468152429
e-mail: urzad@cieladz.pl
http:// www.cieladz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIELĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 59

1.5.2.) Miejscowość: Cielądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-214

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468152429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieladz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b839b288-b2bf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00127694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053536/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b839b288-b2bf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Zagadnienia proceduralne:
Wioleta Strulak, tel. 46 815 24 29 wew. 7, email: zp@cieladz.pl

Zagadnienia merytoryczne:
Sylwester Krawczyk, tel. 46 815 24 29, email: sekretarz@cieladz.pl

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b839b288-b2bf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-b839b288-b2bf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@cieladz.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Pozostałe zapisy zawarto w SWZ, Rozdział XII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cielądz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cielądzu 59, 96-214 Cielądz., adres e-mail: urzad@cieladz.pl, tel. +48 /46/ 815 24 29
2) Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@cieladz.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał,
w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz treść pkt. 3.15.) Ogłoszenia - RODO (obowiązek informacyjny) oraz SWZ Rozdział XXIV.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.SO.2714.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw wraz z montażem realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach”, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) z uwzględnieniem odstępstw opisanych w ust. 3 i załączniku nr 7 do SWZ.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania prac dla modernizacji obiektu zlokalizowanego w Sierzchowach gm. Cielądz pod nr Sierzchowy 59, na działce nr geod. 313 obr. Sierzchowy kolonia.
3. Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z przeniesie-niem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji oraz uzyska-nie wszelkich prawomocnych decyzji i uzgodnień od właściwych organów, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, w zakresie modernizacji obiektu poprzez wykonanie prac związanych z wymianą systemu grzewczego oraz montażem instalacji fotowoltaicz-nej (zgodnie z zakresem robót określonym w PFU i opasanych odstępstwach), w tym, w szczególności:
• uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (jeśli wymagane),
• pełnienie nadzoru autorskiego.

2) Wykonanie modernizacji instalacji grzewczej obejmującej: dostosowanie obecnej in-stalacji do parametrów 50/40 0C lub niższych poprzez wymianę tylko tych elementów in-stalacji, które są niezbędne do prawidłowej pracy z nowym źródłem ciepła. Ilość grzejni-ków i przewodów , które będą musiały być wymienione zostanie określona przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej po wykonaniu obli-czeń hydraulicznych instalacji. Minimalna ilość grzejników podlegających wymianie wynosi 25 sztuk.
Obecne jak i nowe grzejniki powinny być wyposażone w zawory regulacyjne przy-grzejnikowe z głowicami termostatycznymi.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie Zamawiający określił w PFU w Rozdziale 1.2.3. Wymagania szczegółowe.

3) Montażem nowego źródła ciepła – sprężarkowych powietrznych pomp ciepła o mocy około 88 kW pracujących w systemie kaskadowym, w układzie z buforem ciepła o po-jemności 1000,0 dm3.
Zamawiający dopuszcza zastąpienie dwóch pomp ciepła dwusprężarkowych o mocy grzewczej 56,4 kW i 31,6 kW kaskadą urządzeń o mniejszej mocy jednostkowej lecz o łącznej mocy nie mniejszej niż ok. 88 kW. Parametry instalacji CO 55/45o C.

4) Montaż generatora fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej 33,75 kWp produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej (słonecznej), zasilającą wewnętrzną sieć energe-tyczną. Instalacja składać się będzie z ok. 90 sztuk polikrystalicznych lub monokrysta-licznych paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej i sprawnościach większych niż podano w PFU przy zachowaniu wskazanych wyżej mocy łącznej instalacji.
Szczegółowe warunki realizacji inwestycji Zamawiający opisał w PFU, strony 22-28.

5) Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, a ich rok produkcji nie może być starszy niż 2022.

6) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na główne elementy urządzeń na okres nie krótszy niż:
1) gwarancja na panel fotowoltaiczny: minimum 10 lat oraz 20 lat na min 81% mocy,
2) gwarancja na inwertery fotowoltaiczne: minimum 10 lat,
3) gwarancja na konstrukcję: minimum 10 lat,
4) rękojmi za wady na okres minimum 60 miesięcy.

7) W ramach robót towarzyszących należy wykonać:
• roboty budowlane związane z instalacją elektryczną: wykucie bruzd i ich zamurowa-nie, malowanie.
• Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji grzewczej: przebicia, wykucie bruzd i ich zamurowanie, malowanie, wykonanie przepustów p.poż.
4. Całość robót związanych z wykonaniem modernizacji systemu grzewczego i instalacji fotowoltaicznej zostanie wykonana z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a ich jakość potwierdzona stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności.

11. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmują załączony do niniejszej SWZ:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy załącznik nr 5
- Audyt energetyczny budynku załącznik nr 6
- Odstępstwa od PFU załącznik nr 7

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. Kryteria i ich opis:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

1) cena brutto – 60%,
2) okres gwarancji – 40%.

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

Kryterium nr 1 „cena brutto” gdzie ilość punktów liczona będzie według wzoru:
Cn
Liczba punktów = ----------------- x 100 pkt x 60%
Cb
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej

Założenie:
a) Punktacja, jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium „cena brutto” w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej;
b) 60% (waga kryterium „cena brutto”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maks. 60 pkt w ramach kryterium (60% ze 100 pkt).

Kryterium nr 2 „okres gwarancji” oceniane będzie jak niżej gdzie:

Gb
Liczba punktów = ---------------------- x 100 pkt x 40%
Gn
gdzie:
- Gb – gwarancja oferty badanej
- Gn – najdłuższa gwarancja spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

Założenie:
a) Punktacja, jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium „okres gwarancji” w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej;
b) Minimalny okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru wykonanych robót. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym przedstawi okres gwarancji niższy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy.
c) Maksymalny okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia dopuszczany przez Zamawiającego wynosi 80 miesiące licząc od dnia odbioru wykonanych robót. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje gwarancję dłuższą niż 80 miesiące, dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 80 miesięcy.
d) 40% (waga kryterium „okres gwarancji”) – oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maks. 40 pkt w ramach kryterium (40% ze 100 pkt).

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w Rozdziale. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie i spełnia wymagania określone w SWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia (załącznik 2, 2a) a Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) niepodleganiu wykluczenia

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- co najmniej 1 dostawę polegającą na wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 23 kWp oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty. Zgodnie z załącznik nr 3.

- co najmniej 1 dostawę polegająca na montażu zestawu/kaskady pomp ciepła lub pojedynczej jednostki o mocy minimum 30 kW oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, a w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty. Zgodnie z załącznik nr 3.

Przez jedną robotę/dostawę/usługę należy rozumieć wykonanie roboty świadczonej na rzecz jednego zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku robót o wartości mniejszej niż wymagana świadczonych na rzecz kilku różnych zleceniodawców, bądź kilku różnych umów na rzecz jednego zleceniodawcy.
W przypadku, gdy wartości w oświadczeniach będą wyrażone w innych walutach niż Polski Złoty (PLN) muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że zgodnie z załącznikiem nr 4, dysponuje:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.
(Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane).

- osobą posiadającą uprawnienia instalacyjne do realizacji robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
(Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane).

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania robót równoważne do wyżej wskazanych oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania robót równoważne do wyżej wskazanych oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.

- osobą posiadającą uprawnienia do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych – Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadane kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii – systemów fotowoltaicznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii , posiadająca uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe II Grupy - uprawnienia SEP w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.

- osobą posiadającą uprawnienia do montażu, konserwacji i podłączania pomp ciepła, uprawnienia typu F-GAZ, uprawnienia w zakresie systemów pomp ciepła oraz załączeniem dowodów określających posiadane uprawnienia.

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
• Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:

• wykazu dostaw (załącznik nr 3) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

• Wykazu osób (załącznik nr 4) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w załączniku nr 1.

b) Wypełniony interaktywny formularz ofertowy – załączony na platformie e-Zamówienia

c) Wypełniony formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

d) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP:
• o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 1 SWZ;
• spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 2 SWZ; Wzór oświadczenia, o których mowa powyżej znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).

e) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 10.

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

g) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 15.04.2023r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej , numer rachunku 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr Or.SO.2714.1.2023”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VII wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 10.

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

g) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (jeżeli dotyczy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2) w zakresie terminu wykonania:
a) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, silny wiatr, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie) powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy,
b) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy, np. niewypały lub niewybuchy, konieczność wykonania prac archeologicznych, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi,
d) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych i zwyczajowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,
f) w przypadku zmian będących następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
g) w przypadku wykonywania innych robót w sferze przekazywanego wykonawcy placu budowy, wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zamówienia o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót,
h) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
i) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym;
j) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a-j czas ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/edit/ko/ContractNotice/08db1e48-c344-1df8-149f-570011f9e4ea#page=9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 3 miesięcy od podpisania niniejszej umowy, nie później niż do 20.06.2023r.

Minimalny okres gwarancji przedmiotu zamówienia – minimum 60 miesięcy
Okres rękojmi na przedmiot zamówienia – minimum 60 miesięcy.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.
2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
3) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.

17. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami:
1. Interaktywny Formularz ofertowy – dostępny na platformie eZamówienia w podglądzie postepowania, w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Formularz cenowy – załącznik nr 1;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125- załącznik nr 2;
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 - załącznik nr 2a – jeśli dotyczy;
5. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności;
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 10 - jeśli dotyczy.

15. Wykonawca przed zawarciem umowy:
1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego,
2) złoży wstępny harmonogram realizacji zamówienia, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
3) dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, na maksymalnie 2 dni przed przystąpieniem do robót.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.