Przetarg

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe.

04-08-2022, 08:14

Dane kontaktowe

Gmina Kietrz
3 Maja 1,48-130 Kietrz
e-mail: zam.publiczne@kietrz.pl
http:// www.bip.kietrz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kietrz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412898

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kietrz

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-130

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@kietrz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kietrz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6380ed0-1328-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022021/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl www.bip.kietrz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zam.publiczne@kietrz.pl lub poczty wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” SWZ.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Adres internetowy: https://miniportal.uzp.gov.pl www.bip.kietrz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
4. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Link do postępowania oraz identyfikator postępowania został podany w Załączniku nr 13 do SWZ.
5. Wymagany jest stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s, zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera), włączona obsługa Java ver. 1.8 (w przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie Java JDK Oracle), system operacyjny MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES, XaDES).
6.Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności , w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7.Szczegóły zawarte w Rozdziale XII B i C SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający – Burmistrz Kietrza,
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: iod@kietrz.pl,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe”, prowadzonym przez Zamawiającego – GMINĘ KIETRZ i oznaczenie sprawy: WKB 271.8.2022.
Pełna informacja zawarta jest w rozdziale XLIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WKB 271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot umowy obejmuje między innymi:

I . Budynki szkolne przy ulicy Głowackiego 37 w Kietrzu.
W ramach inwestycji zostanie wykonane:
1. Gazowe źródło ciepła:
a) zestaw 5 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 172 kW,
b) zestaw 4 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 137,6 kW,
c) zestaw 4 gazowych pomp ciepła o łącznej mocy 153,2 kW.
2. Instalacje niezbędne do zapewnienia pracy gazowemu źródłu ciepła:
a) Instalacja gazu,
b) przyłącze ciepła,
c) instalacja odprowadzania skroplin,
d) instalacja zasilania elektrycznego.
3. Zagospodarowanie terenu wokół miejsca zabudowy źródła ciepła:
a) wykonanie nawierzchni terenu z kostki brukowej o grubości 6cm,
b) ogrodzenie terenu- panelowym ogrodzeniem o wysokości 2 m,
c) instalacja oświetleniowa- oprawy oświetlenia zewnętrznego LED.
d) Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem.
4. Termomodernizacja – docieplenie dachu części zabudowań szkoły styropapą wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi: obróbki blacharskie ogniomurów, kominów i innych elementów.
II. Budynki szkolne przy ulicy Kościuszki 14 w Kietrzu.
W ramach inwestycji zostanie wykonane:
1. Gazowe źródło ciepła:
a) zestaw 4 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 137,6 kW,
b) zestaw 3 kotłów gazowych kondensacyjnych o łącznej mocy 103,2 kW,
c) zestaw 4 gazowych pomp ciepła o łącznej mocy 153,2 kW.
2. Instalacje niezbędne do zapewnienia pracy gazowemu źródłu ciepła:
a) Instalacja gazu,
b) przyłącze ciepła,
c) instalacja odprowadzania skroplin,
d) instalacja zasilania elektrycznego,
e) przekładka odwodnienia dachu- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 200 mm.
3. Zagospodarowanie terenu wokół miejsca zabudowy źródła ciepła:
a) wykonanie nawierzchni terenu z kostki brukowej o grubości 6cm,
b) ogrodzenie terenu- panelowym ogrodzeniem o wysokości 2 m,
c) instalacja oświetleniowa- oprawy oświetlenia zewnętrznego LED.
4. Termomodernizacja sali gimnastycznej – docieplenie ścian styropianem oraz wełną elewacyjną i docieplenie dachu styropapą wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi: obróbki blacharskie ścian, ogniomurów, kominów, pasów okapowych, wymiana rynien i rur spustowych, docieplenie fundamentów na głębokość 1m, wymiana drzwi, wymiana instalacji odgromowej, wymiana parapetów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) dokumentacja projektowa, przedmiary robót - Załącznik nr 1 do SWZ.
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na instalacji pomp ciepła zasilanych gazem lub instalacji pomp ciepła i pieców zasilanych gazem o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto (jeden milion złotych brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót wykonanych stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;
2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby- wzór zał. Nr 7 do SWZ. 3. Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu - wzór zał. Nr 8 i 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców.
5.Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XXIII ust. 3 SWZ , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia brutto.
2. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę , z 7 dniowym terminem płatności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
4. Rozliczenie zaliczki nastąpi w protokole odbioru końcowego inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. działaniami siły wyższej , w tym epidemią wirusa Sars-Cov-2 bądź innymi chorobami zakaźnymi, strajkami generalnymi lub lokalnymi, klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy klimatycznej) uniemożliwiającymi stosowanie technologii i materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (np. kategorie gruntu),
c. wystąpieniem kolizji w trakcie robót z niezinwentaryzowanymi sieciami lub innymi obiektami;
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) -5) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
2) zmiany materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie
w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) -2) rozliczenie robót
zamiennych lub dodatkowych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów
lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. opolskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen
z hurtowni z tymi materiałami.
3. Pozostałe zmiany, wynikające z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych opisane są w paragrafie 13 wzoru umowy - wzór zał. Nr 3 do SWZ. (Ograniczona liczba znaków nie pozwala zamieścić wszystkich zmian).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.