Przetarg

Dostawa i montaż precyzyjnego, niezależnego systemu klimatyzacji kanałowej o podwyższonym sprężu

03-08-2022, 12:47

Dane kontaktowe

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Banacha 1A ,02-097 Warszawa
e-mail: zp@uckwum.pl
http:// uckwum.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż precyzyjnego, niezależnego systemu klimatyzacji kanałowej o podwyższonym sprężu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288975

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Banacha 1A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-097

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@uckwum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: uckwum.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż precyzyjnego, niezależnego systemu klimatyzacji kanałowej o podwyższonym sprężu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26aa44c4-1314-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00289975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uckwum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uckwum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: XV. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy zakupowej „e-zamawiający”, zgodnie
z informacją zawartą w Rozdziale II ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5.
2. Przystąpienie do udziału w niniejszym postępowaniu wymaga posiadania konta na Platformie.
3. W zakładce „Lista przetargów i Dialogów technicznych”, „Aktualne” należy wybrać niniejsze postępowanie i kliknąć pole „Przystąp do postępowania”. Jeżeli Wykonawca nie posiada konta na Platformie, po kliknięciu pola „Przystąp do postępowania” zostanie automatycznie przekierowany do panelu rejestracyjnego, w którym wymagane jest wprowadzenie danych użytkownika. Rejestracja Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych, w związku z powyższym zaleca się uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w celu złożenia oferty. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Informacje dotyczące obsługi Platformy, w tym złożenia oferty, opisane zostały w instrukcji obsługi Platformy dostępnej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”:
1) dopuszczany rodzaj podpisu: kwalifikowany, zaufany lub osobisty:
a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się użycie formatu PAdES;
b) dokumenty w formacie innym niż .pdf, należy użyć formatu XAdES.
2) niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
3) dopuszczalnymi formatami przesyłanych danych są formaty wskazane w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2247 ze zm.)
4) preferowanymi formatami przesyłanych danych są: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .zip, .xml;
5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy: 100 MB.
6) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany w formacie kodowania UTF8. Odszyfrowanie pliku następuje automatycznie
z chwilą upływu terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zawiera datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar;
c) w przypadku komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, w okolicznościach j.n. oznaczeniem czasu odbioru danych będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, na adres wskazany Roz. I, z zastrzeżeniem, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 5, 6 i 7 składane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPUCK.262.115.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż precyzyjnego, niezależnego systemu klimatyzacji kanałowej o podwyższonym sprężu dla 3 sal operacyjnych Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz
z montażem asortymentu zg. z przedmiotem zamówienia, każde na kwotę min. 100 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania.
Wykonawca składa na wezwanie:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (Załącznik nr 5 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy Pzp,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz prac wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
instrukcji, ulotek, folderów, prospektów, katalogów, kart technicznych sporządzonych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzających łącznie wymagania, wymienione w Załączniku nr 2 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zawierają informacji o parametrach wymaganych, Wykonawca składa oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na potwierdzenie spełnienia tych parametrów przez oferowane dostawy. Oświadczenie Wykonawcy niebędącego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta nie będzie uznane za wystarczające. W przypadku materiałów w języku obcym, do oferty należy dołączyć materiały oryginalne wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w §
10 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, dostępna pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09