Elektronika S.A.

Przetarg

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń dwóch izolatek w Budynku Oddziału Zakaźnego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleje Grunwaldzkie 1

11-08-2021, 12:13

Dane kontaktowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Aleje Grunwaldzkie 1,22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 6644411-19
fax. 84 6642521
e-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl
http:// https://www.szpital-tomaszow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
dla pomieszczeń dwóch izolatek w Budynku Oddziału Zakaźnego
w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleje Grunwaldzkie 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Grunwaldzkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6644411-19

1.5.8.) Numer faksu: 84 6642521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-tomaszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital-tomaszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
dla pomieszczeń dwóch izolatek w Budynku Oddziału Zakaźnego
w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleje Grunwaldzkie 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01f0b03b-fa84-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00114256/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń dwóch izolatek w Budynku Oddziału Zakaźnego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleje Grunwaldzkie 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej.2. Postępowanie zostało umieszczone na Platformie zakupowej https://portal.smartpzp.pl/spzoztl 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie Portalu e-Usług zamieszczonym na stronie internetowej Smart PZP w zakładce E-LEARNING oraz uznaje ten regulamin za wiążący.4. Instrukcja obsługi Portalu e-Usług Smart PZP została zamieszczona w zakładce E-LEARNING.5. Korzystanie z Systemu możliwe jest, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1 Mb/s b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje. c) Przeglądarki internetowe:- Mozzilla Firefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edgever 18 i późniejsze, Internet Explorer 11 - Lista zalecanych przeglądarek internetowych: GoogleChrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek .d)Dodatkowe oprogramowanie: - zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) - w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web. -oprogramowania Szafir Host w systemie operacyjnym.- oprogramowanie Acrobat Reader lub inne umożliwiające obsługę formatów .pdf.6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xlc, .xlsx, .jpg, .png.7. Wykonawca może skompresować dokumenty do jednego pliku archiwum „.zip”. 8. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. W postępowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku postępowań o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, użytkownik jest zobowiązany do złożenia podpisu kwalifikowanego lub podpisu za pomocą profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą warstwy elektronicznej na dowodzie osobistym(e-dowód) przy wysyłaniu oferty. 1) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym http://www.nccert.pl/kontakt.htm2) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany3) Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty9. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Sekcja XXVI SWZ zawiera informacje przewidziane w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu Nr SZZ.251.30.2021.K

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZZ.251.30.2021.K

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń dwóch izolatek w Budynku Oddziału Zakaźnego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleje Grunwaldzkie 1” obejmująca wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewną zapewniającej 12 krotną ilość wymian w pomieszczeniach izolatek oraz wentylację wywiewną z przyległych pomieszczeń sanitarnych.2. Zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez biuro projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Matejki 4/18, 22-600Tomaszów Lubelski.3. W ramach umowy Wykonawca wykona również prace i działania niezbędne dla wykonania zamówienia, obejmujące w szczególności: 1) przygotowanie placu budowy, w tym: organizacja ruchu w otoczeniu budowy, urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy, 2) wydzielenie i zabezpieczenia terenu budowy;3)doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb prac budowlanych, 4) umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie inwestycji, tablice informacyjne zgodne z wymogami i wytycznymi, 5) wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, 6) w przypadku wystąpienia zmian, wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (w 3 egz.) i elektronicznej;7) przygotowanie dokumentacji odbiorowej.4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób niekolidujący z wykonywaną przez Zamawiającego działalnością. 5. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do pracy niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy w terminie określonym w umowie.6. Zamawiający zaleca Wykonawcom, którzy będą składać oferty dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń dwóch izolatek w Budynku Oddziału Zakaźnego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleje Grunwaldzkie 17. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w załącznikach do SWZ: Załącznik nr 2 do SWZ – Dokumentacja techniczna (Projekt, Przedmiary, Specyfikacja techniczna), Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia [T]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez: 1) wykazanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem była instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;2) wykazanie, że dysponuje co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi (kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności inżynierii sanitarnej bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe1.1. Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy.• Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.• Wykonawca,w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.• W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,określonych w Sekcji VII ust. 1.4, Wykonawca przedłoży: 1) sporządzony wg Załącznika nr 4 do SWZ wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej 2 roboty budowlane których przedmiotem była instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 2) dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego, 3) sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 4 do SWZ wykaz osób, w którym należy wskazać co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi (kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności inżynierii sanitarnej bez ograniczeń.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe1.1. Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ –Oświadczenie Wykonawcy.• Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.• Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.• W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Sekcji VII ust. 1.4, Wykonawca przedłoży: 1)sporządzony wg Załącznika nr 4 do SWZ wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,obejmujący co najmniej 2 roboty budowlane których przedmiotem była instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 2) dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego, 3) sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 4 do SWZ wykaz osób, w którym należy wskazać co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi (kierownik robót) posiadającą uprawnienia w specjalności inżynierii sanitarnej bez ograniczeń

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji VIII tabeli 1 pkt. 1 składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia. Postanowienia sekcji VIII ust. 1.3 stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania robót wyłącznie w następujących przypadkach:
a. wystąpią okoliczności będące następstwem COVID-19,
b. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie o okres występowania ww. okoliczności bez zmiany wynagrodzenia.
2. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w Umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone
w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:
a. wskazanie innych podwykonawców,
b. rezygnację z podwykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się
o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku.
6. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
8. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w tym osób wyznaczonych do kontaktów,
b. danych teleadresowych.
c. danych rejestrowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane