Elektronika S.A.

Przetarg

„Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie”

25-06-2021, 15:39

Dane kontaktowe

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10,83-110 Tczew
tel. 58 531 07 07
fax. 58 531 07 07
e-mail: ckis@ckis.tczew.pl
http:// ckis.tczew.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000284782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 531 07 07

1.5.8.) Numer faksu: 58 531 07 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckis@ckis.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckis.tczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f27cddc-d5a9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005920/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/ckis_tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/ckis_tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych, określa niezbędne wymagania
sprzętowe - aplikacje umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj. a) stały dostęp do sieci Internet
o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Pozostałe
informacje zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje Państwa, iż:
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego zamówienia publicznego/przetargu* na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści jej danych i ich sprostowania.
4. Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: firma pocztowa, firma ochroniarska, organy nadzorujące zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia publicznego/przetargu*.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji – 5 lat.
8. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska, e-mail: inspektor@um.tczew.pl
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKIS.251.10.2021.AT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakościowej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację robót budowlanych, odpowiadających
swoim rodzajem robocie budowlanej objętej przedmiotem zamówienia publicznego, przez co
Zamawiający rozumie wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 10 zamówień
polegających na wykonaniu budowy montażu instalacji klimatyzacji, montażu urządzeń
klimatyzacyjnych na kwotę co najmniej 150 tys. zł. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty.
Zamawiający wymaga aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia albo na zasadach
określonych w artykule 118 ustawy Pzp, warunki określone w niniejszym pkt były spełnione
samodzielnie przez jednego wykonawcę. Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania
doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień przez dwa lub więcej podmioty. Ponadto
wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć
się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał
osobiście. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana. W przypadku gdy
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem, a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane
zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona
przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego
Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego tj. co najmniej
1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń – kierownik robót.
􀀀 dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń –
Kierownik Budowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp. załącznik nr 6 doSWZ
2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: - odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być odpowiadać treści SWZ.
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 3)
dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust.1SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowe postanowienia zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały
w załączniku nr 7 do SWZ - Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.9.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2021-07-09 12:00

8.10.) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: https://platformazakupowa.pl/ckis_tczew

8.11.) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2021-07-09 12:30

8.12. Zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych: Nie

8.18.) Zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy - Roboty budowlane