Przetarg

Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli - rekuperacja.

19-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miedźna
ul. Wiejska 131,43-227 Miedźna
tel. 032 2116338, 2116196, 2116160
fax. 322 116 089
e-mail: info@miedzna.pl
http:// www.miedzna.pl, www.bip.miedzna.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 612986-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Gmina Miedźna: Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli - rekuperacja.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedźna, krajowy numer identyfikacyjny 27625829100000, ul. ul. Wiejska  131 , 43-227  Miedźna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, e-mail info@miedzna.pl, faks 322 116 089.
Adres strony internetowej (URL): www.miedzna.pl, www.bip.miedzna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.miedzna.pl,

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.miedzna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą).
Adres:
Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli - rekuperacja.
Numer referencyjny: IR.271.2.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli - rekuperacja.3.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie projektu technicznego na zakres robót będący przedmiotem zamówienia.2) Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej obsługującej aulę wraz z kanałami wentylacyjnymi w koniecznym zakresie.3) Demontaż istniejącej instalacji ciepła technologicznego w koniecznym zakresie.4) Wykonanie w niezbędnym zakresie konstrukcji pod nową centralę wentylacyjną,5) Wprowadzenie do wentylatorowni nowej centrali wentylacyjnej podzielonej na trzy osobne bloki.6) Montaż nowej centrali wentylacyjnej i zasilikonowanie jej zgodnie z DTR producenta.7) Drobne prace budowlane.8) Montaż nowych kanałów wentylacyjnych w koniecznym zakresie oraz nawiązanie się nimi do istniejących fragmentów instalacji wentylacji mechanicznej.9) Ocena stanu technicznego i dalszej przydatności pozostałych kanałów wentylacyjnych remontowanego układu.10) Ewentualna wymiana uszkodzonych, zardzewiałych elementów instalacji wentylacyjnej.11) Montaż nowej instalacji ciepła technologicznego w koniecznym zakresie.12) Wykonanie instalacji elektrycznej sterującej i zasilającej urządzenia ciepła technologicznego oraz centralę wentylacyjną.13) Przeprowadzenie czyszczenia kanałów wentylacyjnych całego remontowanego układu wentylacyjnego.14) Utylizacja śmieci, odpadów oraz materiałów z rozbiórek i demontażu.15) Prace porządkowe.16) Niezbędne pomiary, próby, testy, rozruchy.17) Przygotowanie i skompletowanie dokumentacji technicznej powykonawczej, gwarancji, protokołów z pomiarów, aprobat techn. atestów, certyfikatów itp.18) Przeszkolenie przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi centrali wentylacyjnej.

II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: b1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 120 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej i zawodowej;c.1. Doświadczenie zawodowe:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, lub wodnym śródlądowym, oraz budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, o wartości minimum 120 000,00 brutto każda.c.2. Kadra techniczna: Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: a) projektant – branża sanitarna – w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.b) do pełnienia funkcji kierownika budowy – posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zrzeszonych we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale 9 pkt. 9.2.1. b1 SIWZ.2. a) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH (załącznik nr 6 do SIWZ) - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale 9 pkt. 9.2.1. c.1.- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ww. dokumenty wykonawca składa w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisanej przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.b) WYKAZ OSÓB (załącznik nr 7) potwierdzający spełnienie warunku w rozdziale 9 pkt. 9.2.1. c.2 SIWZ- skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. W wykazie należy zamieścić informację na temat kwalifikacji zawodowych osób, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do wykonania robót budowlanych zostaną dopuszczone przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - załącznik nr 5 do SIWZ.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3000,00 zł.do upływu terminu składania ofert.8.2. Wadium powinno zawierać nazwę zadania tj.: Wadium na realizację: ”Modernizacja systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli – rekuperacja." IR.271.2.12.2020. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a. pieniądzu,b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c. gwarancjach bankowych,d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 299)8.4. Dokument wadialny winien być wniesiony w formie oryginału.8.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.8.6. Za skutecznie wniesione wadium zamawiający uzna wadium wniesione:a. w pieniądzu, jeśli środki te zostały zarachowane na rachunku Zamawiającego numer konta bankowego: 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006; przed upływem terminu składania ofert.b. w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert – w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie.c. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie, przed upływem terminu składania ofert.8.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.8.8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego w pkt. 8.6 a.8.9. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Wadium musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.8.10. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż forma pieniężna przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby w treści gwarancji byli wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum, podmioty składające oferty, lub zostało zapisane lub co najmniej sformułowane że dokument zabezpiecza ofertę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 8.12.8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.8.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.8.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.8.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.8.16. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień / robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. c) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych, niewybuchy itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych terminów realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań;d) zaistnienia odmiennych do przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.e) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych) lub wstrzymania robót przez uprawniony urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.). W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest;f) konieczność wykonania robót dodatkowych. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót; g) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawców. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy;h) pomimo wykazania należytej staranności (niezwłoczne wystawienie zamówienia na urządzenia lub materiały po podpisaniu umowy), dostawa urządzeń lub materiałów przez producenta lub dystrybutora uniemożliwia terminową realizację umowy;i) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania ww. dokumentów;j) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp, w tym robót dodatkowych;k) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji;l) konieczność aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz oraz opinii archeologicznych;m) konieczność poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiany technologii;n) opóźnienia w wykonaniu czynności i robót przygotowawczych do których zobowiązany jest Zamawiający. Termin zostanie wydłużony o czas, który jest niezbędny do wykonania czynności i robót przygotowawczych leżących po stronie Zamawiającego. 1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy – w przypadku zmiany:a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki podatku VAT – ceny jednostkowe netto nie mogą być inne niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powiększona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej/powiększonej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu) wyłącznie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cześć usług wykonują po terminie wejścia w życie zmian podatku VAT, ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie okresu, po wejściu w życie zmian podatku Vat w zakresie niniejszej umowy.b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią cześć (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji niniejszej umowy. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy. d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca) - pracownik. e) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp, w tym robót dodatkowych;2. Dopuszcza się zmianę Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo – personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego.3. Dopuszcza się zmianę podwykonawców na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków działu w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 5. Warunki zmiany umowy: a) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie Przedmiotu Umowy w pierwotnie ustalonym terminie; b) zwiększenie wynagrodzenia związane z koniecznością wykonania robót zamiennych lub dodatkowych – roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów opracowanych w oparciu o składniki kalkulacyjne przyjęte do sporządzenia oferty. W przypadku zastosowania materiałów nie objętych ofertą zostaną przyjęte cen oferowane przez dostawców, jednak nie wyższe niż minimalne, określone w kwartalnych informatorach „Sekocenbud” – z minionego kwartału.c) zmiana szczegółowego harmonogramu prac lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów wykonania Przedmiotu Umowy nie może pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia; d) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 16 ust. 1, pkt. 1.1, lit. c i d , podstawą zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiającego o konieczności zmiany terminu wykonania umowy. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi z uwzględnieniem czasu występowania wskazanych wyżej czynników zewnętrznych, przy czym brane będą pod uwagę jedynie okresy trwające dłużej niż 1 dzień. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwające więcej niż jeden dzień, nie będą brane pod uwagę;e) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w §16, ust.1, pkt.1.1, lit. a, (siła wyższa) podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego potwierdzone w formie pisemnej;f) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 16, ust. 1, pkt 1 lit. b tj. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres, w jakim realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie była możliwa, do którego należy dodać okres 3 dni na usunięcie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury poniżej minus 5 (-5) stopni C przez okres minimum 5 dni, opadów ciągłych o intensywności przewyższającej średnią dla obszaru woj. Śląskiego i małopolskiego w okresie ostatnich 5 lat przez okres minimum 3 dni. Średnią temperaturę wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 oraz 15.00 i wpisuje dane do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy.g) w przypadku wystąpienia okoliczności z § 16 ust. 1 pkt 1.2 lit. b Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w jego treści szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji umowy oraz oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy realizują przedmiot umowy w tym w zależności od rodzaju zmiany – wymiar ich czasu pracy, okres ich zatrudnienia. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom. Jeżeli wniosek Wykonawcy nie będzie uzasadniał zmiany wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.h) w przypadku wystąpienia okoliczności z § 16 ust. 1 pkt 1.2 lit. c Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w jego treści szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji niniejszej umowy. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie wyłącznie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom. Jeżeli wniosek Wykonawcy nie będzie uzasadniał zmiany wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę;i) w przypadku wystąpienia okoliczności z § 16 ust. 1 pkt 1.2 lit. d Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów realizacji niniejszej umowy, przedstawiając w jego treści szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a wzrostem lub spadkiem kosztów realizacji niniejszej umowy oraz oświadczenie o liczbie pracowników realizujących przedmiot umowy objętych pracowniczym planami kapitałowymi. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost lub spadek kosztów realizacji umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom. Jeżeli wniosek Wykonawcy nie będzie uzasadniał zmiany wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Wniosek może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę.j) wydłużenie okresu gwarancji może nastąpić o dowolny okres; k) zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie.6. W razie wystąpienia przesłanek wykonania robót koniecznych dodatkowych wykonawca jest zobowiązany do ich udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, notatkę, oświadczenie, dokumentację fotograficzną) – powyższe dokumenty muszą być przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem wykonawcy zlecenia na wykonanie tych robót oraz nie upoważnia wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. Wykonawca przystąpi do wykonania uzgodnionego zakresu tych robót wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy;7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.8. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, traktowane będą jako roboty wykonane samowolnie przez wykonawcę na własny koszt.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH