Klimatyzacja - Elektronika S.A.

Przetarg

Wykonanie modernizacji pomieszczeń (wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, sieć LAN, sieci elektryczne i teletechniczne) bloku D budynku Ministerstwa Finansów

14-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12,00-916 Warszawa
tel. 22 694 54 00,
fax. 22 694 52 68
e-mail: wzp@mf.gov.pl,
http:// https://www.gov.pl/web/finanse

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584536-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

Ministerstwo Finansów: Wykonanie modernizacji pomieszczeń (wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, sieć LAN, sieci elektryczne i teletechniczne) bloku D budynku Ministerstwa Finansów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Finansów, krajowy numer identyfikacyjny 22170000000000, ul. ul. Świętokrzyska  12 , 00-916  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 54 00, , e-mail wzp@mf.gov.pl, , faks 22 694 52 68.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/finanse
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-pzp
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-pzp lub https://mf.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://mf.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna na adres ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji pomieszczeń (wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, sieć LAN, sieci elektryczne i teletechniczne) bloku D budynku Ministerstwa Finansów
Numer referencyjny: C/497/20/BAD/B/37/316/457
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń w bloku D budynku Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 12.2. Zakres prac obejmuje:1) wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali nr 2412, wraz z montażem klap przeciwpożarowych - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej;2) dostosowanie sieci LAN, instalacji elektrycznych i teletechnicznych do potrzeb sali nr 2412, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wymagań i informacji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU);3) wykonanie modernizacji oświetlenia sali 2412 i pomieszczeń 2411, 2410 i 2410a - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej;4) wykonanie modernizacji oświetlenia w bloku D MF, z wyłączeniem pomieszczeń 2412, 2411, 2410 i 2410a - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331200-8
45331210-1
45000000-7
45315300-1
31500000-1
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca prowadził będzie prace w czynnym budynku biurowym, który jest usytuowany na terenie pomnika historii i w części zewnętrznej (elewacja i dach) jest wpisany do rejestru zabytków, całodobowo w dni robocze i dni wolne od pracy, z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe będą prowadzone w dni robocze w godzinach od 17.00 do 07.00 rano dnia następnego oraz w dni wolne od pracy. O ostatecznej kwalifikacji robót co do znacznego natężenia hałasu, zapylenia lub innej uciążliwości, decyduje Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, w ramach ceny oferty, wszystkich prac i działań, również tych nieujętych w dokumentacji, lecz koniecznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych, uznanej wiedzy technicznej, nakazów należytej staranności wynikającej w profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawierają wzory umów stanowiące Załącznik C do SIWZ oraz Załącznik nr 1 do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik A do SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej:a) dla części I zamówienia – 800 000 zł,b) dla części II zamówienia – 250 000 zł,c) dla części III zamówienia – 30 000 zł,d) dla części IV zamówienia – 220 000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) wykażą się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej:dla części I zamówienia:- jednej wielobranżowej realizacji (robota budowlana) obejmującej co najmniej branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną, tj. wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, o wartości robót co najmniej 300.000,00 zł brutto, wykonanej prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa budowlanego;dla części II zamówienia:- jednej wielobranżowej realizacji (dokumentacja projektowa i robota budowlana) obejmującej co najmniej branże: elektryczną i teletechniczną, tj. zaprojektowanie i wykonanie sieci strukturalnej i LAN wraz z instalacją elektryczną), o wartości projektu i robót co najmniej 100.000,00 zł brutto, wykonanej prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa budowlanego;dla części III zamówienia:- jednej wielobranżowej realizacji (robota budowlana) obejmującej co najmniej branże: budowlaną, elektryczną, tj. modernizacja oświetlenia, o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto, wykonanej prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa budowlanego;dla części IV zamówienia:- jednej wielobranżowej realizacji (robota budowlana) obejmującej co najmniej branże: budowlaną, elektryczną, tj. modernizacja oświetlenia, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, wykonanej prawidłowo i zgodnie z przepisami prawa budowlanego;b) wykażą się dysponowaniem osobami, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:dla części I zamówienia:- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji (świadectwo „E”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,- jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku dozoru (świadectwo „D”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,dla części II zamówienia:- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji (świadectwo „E”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,- jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku dozoru (świadectwo „D”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, dla części III zamówienia:- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji (świadectwo „E”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,- jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku dozoru (świadectwo „D”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,dla części IV zamówienia:- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,- dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji (świadectwo „E”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,- jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do pracy na stanowisku dozoru (świadectwo „D”) przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,które będą brały udział w realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, muszą być wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) lub ważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstawy wykluczenia, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedłożenia:1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wtedy Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wspomniane oświadczenia lub dokumenty;2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.2. Przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, również w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jak również dotyczących podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający będzie żądać, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądać:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi i roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w w warunkach udziału w postępowaniu, odpowiedzialnych za projekt i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego i do potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określił okoliczności i warunki istotnych zmian postanowień zawartej umowy we wzorze umowy - Załącznik C do SIWZ, w tym:1) w § 16 wzoru umowy do części I zamówienia;2) w § 15 wzoru umowy do części II zamówienia;3) w § 15 wzoru umowy do części III zamówienia;4) w § 15 wzoru umowy do części IV zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków jego realizacji, a także warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ (wraz z załącznikami).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali nr 2412, wraz z montażem klap przeciwpożarowych - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w sali nr 2412, wraz z montażem klap przeciwpożarowych - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311000-0, 45311000-0, 45331210-1, 45000000-7, 45315300-1, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Efektywność energetyczna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostosowanie sieci LAN, instalacji elektrycznych i teletechnicznych do potrzeb sali nr 2412, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wymagań i informacji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostosowanie sieci LAN, instalacji elektrycznych i teletechnicznych do potrzeb sali nr 2412, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wymagań i informacji zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 45300000-0, 45315300-1, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie modernizacji oświetlenia sali 2412 i pomieszczeń 2411, 2410 i 2410a - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie modernizacji oświetlenia sali 2412 i pomieszczeń 2411, 2410 i 2410a - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 31500000-1, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Wykonanie modernizacji oświetlenia w bloku D MF, z wyłączeniem pomieszczeń 2412, 2411, 2410 i 2410a - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie modernizacji oświetlenia w bloku D MF, z wyłączeniem pomieszczeń 2412, 2411, 2410 i 2410a - na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 31500000-1, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: