Klimatyzacja - Elektronika S.A.

Przetarg

Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021

11-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Szamocin
Pl. Wolności 19,64-820 Szamocin
tel. 672 848 003
fax. 672 848 065
e-mail: sekretariat@gminaszamocin.pl
http:// http://bip.gminaszamocin.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 584211-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Gmina Szamocin: Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szamocin, krajowy numer identyfikacyjny 57079104600000, ul. Pl. Wolności  19 , 64-820  Szamocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 848 003, e-mail sekretariat@gminaszamocin.pl, faks 672 848 065.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminaszamocin.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gminaszamocin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gminaszamocin.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021
Numer referencyjny: IN.424.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021. W zakresie realizacji dzierżawy lodowiska wchodzi:- przygotowanie terenu pod sezonowe ( mobilne ) lodowisko sztucznie mrożone,- dostawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego,- dostawa agregatu chłodniczego,- dostawa systemu ziębniczego tafli lodowiska,- dostawa band lodowiska,- dostawa siatek ochronnych,- montaż wszystkich podzespołów (własnych Wykonawcy),- budowa tafli lodu,- uruchomienie lodowiska,- szkolenie pracowników Zamawiającego,- dostawa maszyny do pielęgnacji lodu (rolba),- dostawa frezarki do lodu (edger),- dostawa 2 suszarek do łyżew- dostawa ostrzałki do łyżew,- dostawa 200 par łyżew o numeracji wskazanej przez zamawiającego ,- dostawa 15 szt. figur do nauki jazdy na łyżwach - dostawa 20 szt. kasków ochronnych- dostawa 2 bramek hokejowych- dostawa 12 ławek dla łyżwiarzy- dostawa i montaż elektronicznej tablicy z zegarem i punktami- dostawa i montaż 5 regałów na łyżwy w kontenerze przechowalni łyżew i sprzętu- dostawa i montaż podestów i gum pod ciągi komunikacyjne - dostawa i montaż izolowanego i ogrzewanego garażu dla maszyny do pielęgnacji lodu ( rolby)- dostawa i montaż 4 szt. izolowanych i ocieplanych kontenerów z przeznaczeniem na:a). szatnie wyposażone w ławki i wieszaki - 2 szt., b). kontener wypożyczalni łyżew z ladą na kasę - 1 szt.,c). przechowalnia łyżew i sprzętu - 1 szt.,- serwisowanie- demontaż sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego,- montaż, demontaż i transport hali namiotowej z podzespołów własnych Wykonawcy wraz z uprzątnięciem terenu.Informacje ogólne:Sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone będzie miało wymiary 20mx40m i zostanie zlokalizowane na terenie zewnętrznym w Szamocinie przy ul. Hallera, przy targowisku miejskim. Na terenie targowiska zlokalizowane jest przyłącze energii elektrycznej o mocy 100 kW. Szczegółową lokalizację lodowiska przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ. Minimalne wymagania technologiczne:Systemy orurowania powinny być zbudowane z segmentów rur polietylenowych ułożonych na wypoziomowanym podłożu i warstwie izolacji parochronnej z folii oraz izolacji termicznej, wykonanej z płyt styropianowych o grubości nie mniejszej niż 5 cm. W rurach powinien krążyć czynnik mrożący wodę na taflę lodową – glikol. Wężownica ziębnicza lodowiska powinna być z rur polietylenowych o średnicy nie mniejszej niż 16 mm w rozstawie osiowym co nie mniej niż 60 mm w kształcę U- rurki mocowanych za pomocą listew o rozstawie nie mniejszym niż 0,5 m.Agregat chłodniczy powinien być kompaktowy, chłodzony powietrzem w obudowie o wydajności dostosowanej do powierzchni lodowiska, nie mniejszej niż 185 kW (przy warunkach: temperatura otoczenia +10°C, ciecz schładzana glikolem etylenowym 35%, temperatura -8°C/-11°C, czynnik R410a, EER => 3,0.Agregat powinien posiadać dwa obiegi chłodnicze z czterema sprężarkami hermetycznymi. Każdy obwód czynnika chłodniczego powinien być wyposażony w przetwornik wysokiego ciśnienia, presostat HP/LP zabezpieczający każdą sprężarkę po stronie wysokiego ciśnienia (jeden na obwód czynnika chłodniczego), filtr odwadniacz (jeden na obwód czynnika chłodniczego), termostatyczny zawór rozprężny (jeden na obwód czynnika chłodniczego), zawór elektromagnetyczny ( jeden na obwód czynnika chłodniczego), pełen roboczy wsad czynnika ekologicznego (R-410A). Parownik płaszczowo rurowy całkowicie izolowany dwuobwodowy. Skraplacz chłodzony powietrzem, wykonany z rurek miedzianych z aluminiowym obrzeżem - jeden na obwód chłodniczy. Przepływ powietrza przez skraplacz powinien być niezależny na każdym obiegu chłodniczym ( oddzielenie przepływu powietrza przez skraplacze). Agregat powinien pracować w temperaturze otoczenia do +15°C oraz być wyposażony we wskaźniki ciśnienia czynnika chłodniczego. Wbudowany moduł pompowy powinien zawierać: odcięcie wejścia i wyjścia, filtr, naczynie wzbiorcze min. 25 dm3, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometry przed i za parownikiem, zawór regulacji przepływu cieczy przez parownik, czujnik przepływu. Kompletna szafa zasilająco – sterująca powinna dodatkowo zawierać: na elewacji szafy – lampkę sygnalizacji zasilania oraz lampkę sygnalizacji alarmu ogólnego, rozłącznik główny, czujnik zaniku i kolejności faz oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe, zabezpieczenie sterowania każdej sprężarki oraz grzałki oleju, termostat zabezpieczający start sprężarek przed zbyt niską temperaturą oleju, wentylatory skraplacza sterowane płynnie. Podczas pracy urządzenia wymagane jest, aby mieć dostęp do zaworu regulacji przepływu i manometrów w taki sposób, aby nie była zakłócona niczym praca urządzenia, np. zasysanie powietrza przez wentylator a nie przez skraplacz. Urządzenie powinno posiadać oznakowanie CE oraz być zgodne ze wszystkimi wymaganiami i normami dotyczącymi tego typu urządzeń. Dokumentację techniczno – rozruchową należy dostarczyć wraz z urządzeniem w języku polskim. Wymaga się, aby moc akustyczna była nie większa niż 92 dB(A); max. spadek ciśnienia po stronie glikolu na parowniku <65kPa; dostępne ciśnienie cieczy na wyjściu chillera >205kPa; wymagane podłączenie hydrauliczne było DN 125; wymiary urządzenia nie przekraczały: długość 3900 mm, szerokość 2250 mm, wysokość 2200 mm. Agregat powinien posiadać dedykowane oprogramowanie sterujące w taki sposób, aby służyło ono do ciągłego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia: temperaturę glikolu, harmonogram włączania/wyłączania, zabezpieczenie przed zamarzaniem parownika. Sterowanie zdalne powinno modyfikować wartość zadanych temperatur glikolu, monitorować zadane temperatury glikolu, monitorować działanie agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymanie urządzenia, sterownik powinien umożliwić określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzać pracą pompy. Agregat należy ogrodzić.Bandy: powinny spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Powinny być wykonane z profili stalowych, wyłożone płytą ( np. PE HD 1200 x 2400 mm o grubości ok. 8 mm koloru białego z dodatkiem stabilizatora UV). Listwa okopowa powinna być wykonana z polietylenu PE HD 200 mm x 2400 mm o grubości ok. 10 mm koloru żółtego. Listwa poręczowa w kształcie „U” koloru niebieskiego. Bandy powinny posiadać bramę wjazdową dla rolby ( o szerokości 2,5 – 3,0 m) oraz dwie furtki dla łyżwiarzy ( o szerokości 0,90 – 1,00 m). Wysokość bandy powinna mieścić się w granicach 1,1–1,2 m. Zaleca się, aby bandy były przytwierdzone do podłoża poprzez przymarzanie tafli, co nie spowoduje uszkodzeń nawierzchni, na której lodowisko zostanie umiejscowione. Siatki ochronne: W związku z planowanym wykorzystaniem lodowiska do amatorskich meczy hokejowych, należy zamontować siatki ochronne na całej długości: jednej prostej lodowiska (od strony komunikacji), na dwóch prostopadłych bokach do tej prostej oraz na czterech łukach. Wysokość siatek ochronnych wynosić powinna min. 2 m i montować należy je od wysokości band.Maszyna do konserwacji i pielęgnacji lodu (rolba) powinna być dostosowana do utrzymania lodowiska o powierzchni 800 m2 (wymiary 20m/40m), m.in. o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:- oświetlenie, lusterka, hamulec ręczny, sygnalizację dźwiękową;- konserwacja lodu: struganie tafli i zbieranie śniegu, polewanie tafli wodą i jej rozprowadzanie celem uzyskania gładkiej i czystej tafli lodowej.- silnik zasilany gazem LPG: pojemność 962 m3,chłodzony cieczą- moc 16,1 kW, 3200 obr/min;- napęd: na 4 koła hydrostatyczny;W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przystosować dostarczony przez siebie garaż do przechowywania rolby, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami. Dostawa rolby we wskazane miejsce wraz z kompletem narzędzi niezbędnych do wykonania normalnych czynności eksploatacyjnych i serwisowych i 4 zapasowe butle na gaz. Frezarka do lodu (edger) powinna być dostosowana do utrzymania lodowiska o powierzchni 800 m2 (wymiary 20m/40m), m.in. o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:- silnik spalinowy wyposażony w żeliwną tuleję cylindryczną, ciężkie koło zamachowe, wzmocniony wał cylindryczny z wpustem o średnicy ok. 25 mm, o mocy ok. 5,1 kW, o pojemności silnika ok. 190 cm3, moment obrotowy silnika 11,6 Nm przy obrotach 2600 obr/min, rozruch elektryczny, alternator;- uruchamianie silnika za pomocą rozrusznika;- głębokość skrawania regulowana bezstopniowo;- hamulec bezpieczeństwa;- niezależny układ transportowy;- akumulator żelowy 10Ah;- układ frezujący z wymiennymi płytkami ze spieków metali;- szerokość układu frezującego 448 mm;- regulacja pozycji pracy układu frezującego;200 par łyżew, rozmiary:ROZMIAR ILOŚĆŁyżwosanki regulowane / rozmiar 24-31 2 pary28 3 pary29 5 par30 5 par31 5 par32 5 par33 10 par34 10 par35 15 par36 15 par37 15 par38 15 par39 20 par40 15 par41 10 par42 10 par43 10 par44 10 par45 5 par46 5 par47 5 par48 5 parRAZEM: 200 PAR15 szt. figur do nauki jazdy na łyżwach:- 10 szt. różnych figur do nauki jazdy na stojąco- 5 szt. figur do nauki jazdy na siedzącoChodniki gumowe dla łyżwiarzy o grubości min. 6 mm i szerokości 1,0-1,2 m. Łączna powierzchnia chodników wynosi ok. 260 m2. Pod chodnikami należy umieścić podesty: np. płyty OSB, o powierzchni ok. 260 m2.Kontenerowe zaplecze wypożyczalni łyżew, szatni i garażuDostawa i montaż 4 szt. izolowanych i ocieplanych kontenerów z przeznaczeniem na:- szatnie wyposażone w ławki i wieszaki – 2 szt.,- wypożyczalnie łyżew z ladą na kasę - 1 szt. .- przechowalnie łyżew i sprzętu – 1 szt.Należy połączyć ze sobą 2 kontenery szatniowe oraz osobno Kontener szatni z przechowalnią łyżew. W kontenerze przechowalni łyżew należy umieścić 2 suszarki, ostrzałkę do łyżew i 5 regałów na łyżwy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć podłogę w kontenerach szatniowych i wypożyczalni przed uszkodzeniami mechanicznymi, które powstaną w wyniku chodzenia po niej w łyżwach. Układ kontenerów znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.Hala namiotowa służąca do zadaszenia lodowiska powinna po montażu spełniać warunki swobodnego korzystania użytkowników lodowiska oraz służb technicznych do pielęgnacji tafli (lodu) i odpowiadać parametrom:- powierzchnia użytkowa 25m x 45 m;- szerokość 25 m;- długość 45 m;- wysokość ściany bocznej liczona od podłogi – minimum 2,5 m;- wysokość wewnętrzna konstrukcji – minimum 5 m, maksymalnie 9 m;- konstrukcja przęseł i płatwie wykonane z profili aluminiowych;- łączniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnym cynkiem ogniowym zgodnie z obowiązującymi normami;- konstrukcja modułowa ( możliwość rozbudowy o kolejne przęsła);- dach – plandeka biała 691 gr;- ściany – plandeka biała 680 gr.Hala namiotowa o pokryciu dachu z plandeki białej o bardzo dużej wytrzymałości na rozrywanie minimum 2450N/5 cm. Poszycie dachu musi być modułowe (pasy plandek naciągane na każdy moduł za pomocą prowadnic rurkowych. Ściany z plandeki białej o bardzo dużej wytrzymałości na rozrywanie minimum 2450N/5 cm i temperaturę w zakresie (-30, +70) konstrukcji nośnej obliczonej na działanie obciążeń od śniegu i wiatru dla odpowiednich stref wg obowiązujących norm. Materiały trudno palne. Poszycie ścian bocznych musi być modułowe, przesuwane.Konstrukcja musi być dostosowana do mocowania (montażu) w podłożu luźnym (podłoże trawiaste) na gruncie piaszczystym ( zgodnie ze sztuką budowlaną). Konstrukcja dachu i ścian bocznych powinna składać się z powtarzalnych elementów, co umożliwi łatwy montaż oraz demontaż konstrukcji. Dodatkowe sprzężenia konstrukcji modułów minimum co drugi moduł. Hala musi być wyposażona w jedno wejście na ścianie bocznej oraz w jedno wejście na ścianie szczytowej (do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty). Otwór wyjazdowy musi być zamykany z zewnątrz lub od wewnątrz hali namiotowej. Zamawiający dopuszcza inną formę bramy do swobodnego wjazdu i wyjazdu rolby z kierowcą. Halę namiotową należy wyposażyć w oświetlenie.W zakresie montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2019/2020, Wykonawca zobowiązuje się do:1. wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu – wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczalne do obrotu w krajach UE, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych( Dz. U. z 2019 poz.266 z póź. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.2. wyrównania terenu pod pod sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone 3. montażu poprzez wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na jego koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie w sposób uniemożliwiający mechaniczne oderwanie od podłoża, gwarantujące nienaruszalność. Zamawiający żąda, aby dostarczone sezonowe ( mobilne) lodowisko sztucznie mrożone w chwili składania ofert znajdowało się w seryjnej produkcji (rok produkcji 2016 - 2018).4. zapewnienia specjalistycznego kierownictwa i montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń oraz pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców.5. prowadzenia montażu urządzeń zgodnie z przepisami BHP i p.poż. Oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia prac montażowych.6. zapewnienia w miejscu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego oraz przenośnej hali namiotowej służącej do zadaszenia lodowiska, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, utrzymania czystości i należytego stanu porządkowego, usuwania zanieczyszczeń z miejsca montażu związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia na własny koszt.7. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikającego z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.8. należytego zabezpieczenia miejsca montażu przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewnienia ochrony i dozory mienia, urządzeń i materiałów znajdujących się na tym terenie9. uporządkowania terenu po zakończeniu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego i hali namiotowej i przekazanie Zamawiającemu w stanie umożliwiającym pełną eksploatację i czerpanie pożytków.W zakresie demontażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, zapisów specyfikacji oraz umownych, jak w przypadku montażu przedmiotowego urządzenia.Inne:Dopuszczalny współczynnik całkowitego i nieodwracalnego zniszczenia po sezonie jesienno – zimowym 2019/2020 wynosi 30 %.Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r poz. 701 z póź. zm. ).Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca, w którym zainstalowane zostanie sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone.Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy , a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które wskazują zastosowane nazwy.Zamawiający zastrzega sobie prawo do samokontroli Wykonawcy pod względem jakościowym proponowanych urządzeń, w szczególności do sprawdzenia, czy proponowane urządzenia z innymi Zamawiającymi były wolne od wad technicznych. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązuje się wykonywać zamówienie opisane w SiWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212211-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331231-4
42513100-6
42990000-2
37410000-5
39522530-1
44200000-2
71356000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: 2020-11-07   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
1202020-11-07

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł ( stopięćdziesiattysięcyzłotych).Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc ; na zasadzie spełnia/nie spełniaWykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub zawodowa lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ( w zakresie jak dla Wykonawcy) .Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2.Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i załączonych dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie ; na zasadzie spełnia/nie spełnia.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;1.2 oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm);Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII:1. W pkt 1 ppkt. 1, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( ważność dokumentu zgodnie Pzp).2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1.3.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1 wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były dokonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;2.2 informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wysokość wadium ustala się w kwocie 4.000,00 złotych, słownie : czterytysiącezłotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zamawiającego Bank Spółdzielczy nr: 39894500023900010120000020z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021.2.Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.3.Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.4.W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty :kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej.5.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 6.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:nazwa i adres Zamawiającego;nazwę przedmiotu zamówienia;nazwę i adres Wykonawcy;termin ważności gwarancji;7.Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.8.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.9.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.12.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.13.W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.14.Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli:wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 60,00
WIEK LODOWISKA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy, numeru rachunku.2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:• opis zmiany,• uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na wykonawcy ),• • koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,• wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa ),• • czas wykonania zmiany,• wpływ zmiany na termin zakończenia umowy ( Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ).3. Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.4. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca:- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.5. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH