Klimatyzacja - Elektronika S.A.

Przetarg

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku i lokalach z podłączeniem do miejskiej sieci ul. Archimedesa 2 A i B, ul. Koszykowa 11 A i B. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych ul. Piotra Skargi 57/2, ul. Piotra Skargi 38/2, ul. Stanisława Moniuszki 2B/2 w Kędzierzynie-Koźlu.

11-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
Grunwaldzka 6,47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 774 834 981
fax. 774 834 981
e-mail: kubickaa@mzbk.kedzierzynkozle.pl
http:// www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 583943-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku i lokalach z podłączeniem do miejskiej sieci ul. Archimedesa 2 A i B, ul. Koszykowa 11 A i B. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych ul. Piotra Skargi 57/2, ul. Piotra Skargi 38/2, ul. Stanisława Moniuszki 2B/2 w Kędzierzynie-Koźlu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, krajowy numer identyfikacyjny 53085931500000, ul. Grunwaldzka   6 , 47-220  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 834 981, e-mail kubickaa@mzbk.kedzierzynkozle.pl, faks 774 834 981.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku i lokalach z podłączeniem do miejskiej sieci ul. Archimedesa 2 A i B, ul. Koszykowa 11 A i B. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego gazowego w lokalach mieszkalnych ul. Piotra Skargi 57/2, ul. Piotra Skargi 38/2, ul. Stanisława Moniuszki 2B/2 w Kędzierzynie-Koźlu.
Numer referencyjny: DZ/6/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zgodnie z P.T.b) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku zgodnie z obmiarem,c) Wykonanie przekuć i zamurowanie otworów w przegrodach wewnętrznych pod prowadzenie instalacji c. o. wraz z zabudowaniem rur ochronnych,d) Demontaż elementów posadzki pod przewody prowadzone w posadzce (jeżeli występuje),e) Demontaż grzejników wraz z armaturą ( jeżeli występuje),f) Montaż grzejników wraz z armaturą, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z P.T.g) Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalach z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zacisk i podłączenie do szafki licznikowej,h) Montaż pozostałej armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej,i) Napełnienie instalacji i próby ciśnieniowe instalacji na zimno,j) Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów (jeżeli występują),k) Odtworzenie posadzki (jeżeli występuje),l) Rozruch instalacji na gorąco, regulacja hydrauliczna i ustalenie parametrów pracy instalacji,m) Wykonanie i dostarczenie protokołów odbiorczych z prób szczelności.

II.5) Główny kod CPV: 45333000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-04
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-04

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami instalacyjnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców realizować będzie zamówienie.3. Na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 1 / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1 do SIWZ),b) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wg załącznika nr 5 do SIWZ (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) - podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy).c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisywania oferty ciąży na Wykonawcy,d) Pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w toku postępowania w tym do złożenia oferty albo do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).B. Oświadczenia/dokumenty składane przez Wykonawcę po czynności otwarcia ofert / na wezwanie Zamawiającego:1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w oryginale. W przypadku ofert wspólnych, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty instalacyjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:2.1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł.2.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami instalacyjnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ,2.3. Wykazu robót instalacyjnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonaniai podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty instalacyjne zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  0
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwe zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, oraz określenie warunków takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Pzp): 1. Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonania zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.2. Zmiany, przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.3. Zmiany mogą dotyczyć:a) zmiany przepisów prawa stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę).b) zmiany obowiązujących przepisów, c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,d) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, e) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, g) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, h) działania siły wyższej, i) okoliczności, których nie można było przewidzieć, j) z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-10-29 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie instalacji co z podłączeniem do sieci miejskiej ul. Koszykowa 11 A i B w Kędzierzynie-Koźlu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zgodnie z P.T.b) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku zgodnie z obmiarem,c) Wykonanie przekuć i zamurowanie otworów w przegrodach wewnętrznych pod prowadzenie instalacji c. o. wraz z zabudowaniem rur ochronnych,d) Demontaż elementów posadzki pod przewody prowadzone w posadzce (jeżeli występuje),e) Demontaż grzejników wraz z armaturą ( jeżeli występuje),f) Montaż grzejników wraz z armaturą, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z P.T.g) Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalach z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zacisk i podłączenie do szafki licznikowej,h) Montaż pozostałej armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej,i) Napełnienie instalacji i próby ciśnieniowe instalacji na zimno,j) Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów (jeżeli występują),k) Odtworzenie posadzki (jeżeli występuje),l) Rozruch instalacji na gorąco, regulacja hydrauliczna i ustalenie parametrów pracy instalacji,m) Wykonanie i dostarczenie protokołów odbiorczych z prób szczelności
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie instalacji co z podłączeniem do sieci miejskiej ul. Archimedesa 2 A i B w Kędzierzynie-Koźlu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zgodnie z P.T.b) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku zgodnie z obmiarem,c) Wykonanie przekuć i zamurowanie otworów w przegrodach wewnętrznych pod prowadzenie instalacji c. o. wraz z zabudowaniem rur ochronnych,d) Demontaż elementów posadzki pod przewody prowadzone w posadzce (jeżeli występuje),e) Demontaż grzejników wraz z armaturą ( jeżeli występuje),f) Montaż grzejników wraz z armaturą, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z P.T.g) Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalach z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zacisk i podłączenie do szafki licznikowej,h) Montaż pozostałej armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej,i) Napełnienie instalacji i próby ciśnieniowe instalacji na zimno,j) Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów (jeżeli występują),k) Odtworzenie posadzki (jeżeli występuje),l) Rozruch instalacji na gorąco, regulacja hydrauliczna i ustalenie parametrów pracy instalacji,m) Wykonanie i dostarczenie protokołów odbiorczych z prób szczelności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena20,00
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie instalacji co etażowego gazowego ul. Piotra Skargi 57/2, ul. Piotra Skargi 38/2, ul. Stanisława Moniuszki 2B/2 w Kędzierzynie-Koźlu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zgodnie z P.T.b) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku zgodnie z obmiarem,c) Wykonanie przekuć i zamurowanie otworów w przegrodach wewnętrznych pod prowadzenie instalacji c. o. wraz z zabudowaniem rur ochronnych,d) Demontaż elementów posadzki pod przewody prowadzone w posadzce (jeżeli występuje),e) Demontaż grzejników wraz z armaturą ( jeżeli występuje),f) Montaż grzejników wraz z armaturą, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z P.T.g) Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej w lokalach z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lub zacisk i podłączenie do szafki licznikowej,h) Montaż pozostałej armatury odcinającej, spustowej i odpowietrzającej,i) Napełnienie instalacji i próby ciśnieniowe instalacji na zimno,j) Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów (jeżeli występują),k) Odtworzenie posadzki (jeżeli występuje),l) Rozruch instalacji na gorąco, regulacja hydrauliczna i ustalenie parametrów pracy instalacji,m) Wykonanie i dostarczenie protokołów odbiorczych z prób szczelności
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45333000-0, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena20,00
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia20,00
Okres gwarancji na wykonane roboty20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: