Klimatyzacja - Elektronika S.A.

Przetarg

Dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

10-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Szpital Wojewódzki
al. Armii Krajowej 101,43-316 Bielsko-Biała
tel. 338 100 143
fax. 338 102 101
e-mail: przetargi@hospital.com.pl
http:// https://www.hospital.com.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 580927-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.

Szpital Wojewódzki: Dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 70621590000000, ul. al. Armii Krajowej  101 , 43-316  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 100 143, e-mail przetargi@hospital.com.pl, faks 338 102 101.
Adres strony internetowej (URL): https://www.hospital.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.hospital.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://epuap.gov.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
Numer referencyjny: 35/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, na warunkach określonych w ust. 2, spełniającego parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz.2. W ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:1) zdemontować istniejący agregat wody lodowej firmy KTK KLIMATECHNIK typ: TWA362/SSL, oraz go zutylizować i przekazać Zamawiającemu karty odpadów,2) dostarczyć i zamontować fabrycznie nowy agregat wody lodowej, rok produkcji 2020, spełniający parametry jakościowe określone w Załączniku Nr 2 do siwz,3) wykonać niezbędne prace dostosowawcze do istniejącej instalacji wody lodowej – obecny czynnik to ANTIFROGEN N,4) dostosować system automatycznego uzupełniania glikolu zlokalizowanego w pomieszczeniu pomp obiegowych, w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w bloku F do oferowanego agregatu wody lodowej.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem i instalacją będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.4. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia w terminie od dnia publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia do upływu terminu do składania ofert w godzinach od 08:00 do 14:00. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest pracownik Zamawiającego Pani Magdalena Loska codziennie w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00 pod nr telefonu +48 33 810 28 63.5. Przedmiot zamówienia dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

II.5) Główny kod CPV: 42513200-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej „ustawą pzp”.2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, tj. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w ust. 2.2. Określenie warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca złoży certyfikat dla przedsiębiorców FGAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny uprawniający wykonawcę do montażu i serwisowania urządzeń chłodniczych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone w ust. 2.2. Określenie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę według formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch dostaw urządzeń chłodniczych o mocy powyżej 200kW.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.).2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-7, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-7.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) certyfikat dla przedsiębiorców FGAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny uprawniający wykonawcę do montażu i serwisowania urządzeń chłodniczych;2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wykaz, o którym mowa powyżej musi potwierdzać spełnianie warunku udziału wpostępowaniu określonego przez Zamawiającego w Sekcji III.1.3)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) Dokumenty (katalog, folder, prospekt, ulotka i tym podobne) zawierające parametry jakościowe oferowanego towaru, w szczególności parametry określone w Załączniku Nr 2 do siwz. Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której pozycji opisu przedmiotu zamówienia dotyczy dokument;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę: 1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący kartę tytułową oferty, dostarczony Wykonawcom wraz z siwz (Załącznik Nr 1 do siwz) zawierający:a) nazwę (firma) i adres Wykonawcy,b) cenę oferty w złotych polskich, obliczoną zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”,c) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku,d) oferowany termin wykonania zamówienia publicznego,e) oferowany okres gwarancji jakości określony w miesiącach, liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji jakości musi wynosić 24 miesiące, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu zamówienia,f) warunki płatności,g) oświadczenie Wykonawcy, informujące zamawiającego, czy zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaniem firm podwykonawców,h) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.2) Wypełniony Załącznik Nr 2 do siwz zawierający:a) obliczenie oferowanej ceny realizacji zamówienia (obliczoną wraz z podatkiem od towarów i usług VAT) według sposobu obliczenia oferowanej ceny określonego w Rozdziale XVI siwz zatytułowanym „Opis sposobu obliczania ceny oferty”;b) wymagane parametry jakościowe oferowanego agregatu wody lodowej.2. Wykaz oświadczeń i dokumentówdołączonych do oferty:1) Pełnomocnictwa udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w Sekcji III.3).4) Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji III.1.3), musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając konkretne i czytelne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości20,00
Termin wykonania zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:1) przejścia na następców prawnych praw i obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z niniejszej Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy,2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień Umowy;3) nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZŁOŻENIE OFERTY I OPIS SPOSOBU JEJ PRZYGOTOWANIA:1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzona odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.2. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że wskazane przez niego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.3. Wymagania dotyczące złożenia oferty w formie pisemnej i sposobu jej przygotowania:1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy uwzględnieniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 931 ze zm.) i podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.2) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z tym zastrzeżeniem, że naniesienie zmian lub skreśleń w formularzu ofertowym oraz innych formularzach i projekcie umowy, będących załącznikami do siwz, w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj., gdy formularz nie przewiduje wyboru (wariantów) lub uzupełnienia (wypełnienia) treści, skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem zmian wynikających z modyfikacji siwz dokonanej przez Zamawiającego, jeżeli takie występują.3) Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w siwz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.4) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami dołączonymi do oferty, należy umieścić w nieprzezroczystej, zapieczętowanej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy (pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy) oraz napisem:„Dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej” – nr referencyjny 35/205) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302).6) Niewłaściwe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jako oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy pzp i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. W przypadku wysłania koperty kurierem na opakowaniu firmy kurierskiej należy bezwzględnie umieścić informację, że jest to „Dostawa i montaż agregatu wody lodowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej” – nr referencyjny 35/20.7) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą: „Dokumenty zastrzeżone – tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie.8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Kopertę zawierającą zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem złożonym w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.10) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Oferty, które zostaną dostarczone do siedziby zamawiającego w stanie uszkodzonym, wskazującym na możliwość zapoznania się z zawartością nie będą dopuszczone do publicznego otwarcia ofert i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia.4. Wymagania dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej:1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .odt. .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.3) Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w siwz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO ZWYKONAWCAMI ORAZ FORMA, W JAKIEJ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY MUSZĄ BYĆSKŁADANE (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo pocztowe”, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@hospital.com.pl lub pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 2. Dokumenty lub oświadczenia, wymienione w Rozdziale IX siwz, składane w formie pisemnej muszą być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście lub pośrednictwem posłańca. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.3. Dokumenty lub oświadczenia, wymienione w Rozdziale IX siwz, składane w postaci elektronicznej, muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126 ze zm.).5. Wnioski o wyjaśnienie treści siwz przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na adres e-mail: przetargi@hospital.com.pl, zaleca się aby wnioski, o których mowa powyżej przekazywane były również w wersji edytowalnych plików. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej wynosi 10MB.KOMUNIKACJA MIĘDZYZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI - INFORMACJE OGÓLNE1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo pocztowe”, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 123), a w przypadku złożenia oferty przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , z uwzględnieniem postanowień zawartych w Rozdziale XI i XII siwz.2. Adres korespondencyjny Zamawiającego : Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302), Nr faksu: +48 33 810 21 01, e-mail: przetargi@hospital.com.pl.3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postaci elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej siwz.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji wynosi 150 MB.6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Wiewióra i Agata Polok tel. 033/810 21 60, 77; e-mail: przetargi@hospital.com.pl.7. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 123).8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.Termin wykonania zamówienia publicznego: nie później niż do 55 dni, licząc od daty zawarcia umowy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH