Przetarg

Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach

28-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15,48-100 Głubczyce
tel. 77 4852078, 4053660
fax. 774 856 533
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
http:// www.powiatglubczycki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 567209-N-2020 z dnia 2020-07-28 r.

Powiat Głubczycki: Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Głubczycki, krajowy numer identyfikacyjny 53141246700000, ul. ul. Kochanowskiego  15 , 48-100  Głubczyce, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4852078, 4053660, e-mail starostwo@powiatglubczycki.pl, faks 774 856 533.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatglubczycki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatglubczycki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Powiat Głubczycki ul. Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach
Numer referencyjny: OZ.I.272..2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach.Raciborska 17Zakres prac:1.Ocieplenie stropu wewnętrznego poprzez wyłożenie wełny mineralnej o grubości 23 cm (współczynnik przewodzenia ciepła ??0,035 W/mK). Ocielenie należy zabezpieczyć płytami OSB w celu umożliwienia przeglądów technicznych. W tym celu na belkach zamontować drewniany ruszt oraz folie wiatrochronną na zakładkę co najmniej 10cm. Pomiędzy szczeliny rusztu układamy drugą warstwę materiału izolacyjnego. Następnie montować płyty OSB.2.Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV o współczynniku przenikania ciepła - U ? 0,9 [W/m*K]Okna należy wykonać jako 5-komorowe, 3-uszczelkowe z profili PCV wyposażone w zestaw szyb zespolonych float, ciepłochronnych o budowie 4/16/4/16/4, o infiltracji powietrza a<0,3 m3/(m.h.da Pa2/3) i współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=30-35 dB. Skrzydła okien należy wyposażyć w wbudowane nawiewniki higrosterowane (zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ powietrza od 5 do 35 m3/h, tłumienie akustyczne 33 dB(A). Okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia.3.Wymiana stolarki drzwiowej na nową z PCV o współczynniku przenikania ciepła - U ? 1,3 [W/m*K]4.Wymiana istniejących obróbek blacharskich tj. rynny, rury spustowe i parapety.Rury spustowe, instalację odgromową, oraz pozostałe elementy należy zamontować po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego. Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu, dodatkowo należy uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej grubości 0,55 mm.Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo wraz z wykończeniem systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów). Również projektuje się wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCW.5.Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki o następujących parametrach: Kolor: ceglasty, wykończenie: matPrzewiduje się rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki, wykonanie łat 5x4 cm, kontrłat 5x2 cm, wiatroizolacji z folii wiatroizolacyjnej, wykonanie nowego pokrycia, obróbek blacharskich, ław kominiarskich i barier śniegowych. Istniejąca więźba dachowa zostanie zaimpregnowana metodą smarowania preparatem impregnacyjno - grzybobójczym i ogniochronnym o parametrach nie gorszych niż Ogniochron.W ramach remontu kominów zostanie wykonane naprawa czapek kominowych.6.Kotłownia gazowa będzie zlokalizowana w istniejącym budynku wolnostojącym. Zgodnie z częścią rysunkowego istniejące pomieszczenie 1.05 przewiduje się do zmiany sposobu użytkowania tj. pomieszczenie biurowe na pomieszczenie kotłowni. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 22,75m?. Wejście do kotłowni zapewniony jest bezpośrednio z zewnątrz, drzwiami o szerokości 0,9m. Drzwi do kotłowni otwierają się na zewnątrz. Wydziela się przedsionek oraz montuje ściankę działową o grubości 15cm wraz z montaż trzech drzwi EI30S. Wysokość pomieszczenia wynosi 3,7m. W pomieszczeniu kotłowni jest istniejąca wentylacja grawitacyjną nawiewno-wywiewną. W kotłowni jest oświetlenie naturalne i sztuczne. Oświetlenie naturalne zapewniają dwa okna o łącznej powierzchni oszklenia 3,54m?. Istniejące kotły węglowe w podpiwniczeniu w kotłowni należy zdemontować. Zaprojektowano instalację CO pompową, dwururową z rozdziałem dolnym systemu zamkniętego o parametrach 75/650C z naczyniem wyrównawczym systemu zamkniętego wg. PN-91/B-02414 zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni na parterze po remoncie i dostosowania pomieszczenia 1.05. Kotłownia gazowa została zaprojektowana w oparciu o kaskadę 2 kotłów kondensacyjnych spełniających restrykcyjne wymagania klasy 6 wg normy PN-EN 303-5:2012, o znamionowej mocy cieplnej 250kW każdy Logano plus KB372 wraz pełną automatyką regulacyjną EMS Plus. Parametry kotła:Moc znamionowa (75/65?C) 250 kWZakres mocy 40-238 kW, max ciśnienie robocze 6 bar, max temp. zasilania 95?CWymiary gabarytowe kotła(szer. x głębokość x wys.) 640x994x1470 mmWłaściwości, cechy kotła: Średnica zasilania i powrotu DN65/65Średnica krućca spalinowego Dn200sprawność pracy kotła przy parametrach 70/60 co najmniej 109 %,Przewody instalacji CO zaprojektowano w obrębie kotłowni z rur stalowych wg PN- 79/H 74244. Instalacje należy łączyć za pomocą spawania lub gwintowania. Dopuszcza się wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu systemu lub innego równoważnego łączonych przez złączki stalowe z wymienną uszczelką z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM. W uzasadnionych przypadkach przy modernizacji instalacji c.o. można użyć rur polipropylenowych (typ3) o typoszeregu ciśnieniowym SDR 7,4 lub SDR 5 (PN 16 lub PN 20) z wkładką aluminiową zabezpieczającą przed znacznymi wydłużeniami liniowymi przewodów lub równoważnych o tych samych parametrach. Dla rur PP połączenia wykonywać za pomocą złączek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe przy użyciu zgrzewarki. Warunki prawidłowo wykonanych połączeń według wytycznych producenta. Przy rozdzielaczach Dn100; L= 80cm na przewodach na zasilaniu i powrocie montować zawory kulowe odcinające Dn 40, Dn50. Rozdzielacze wyposażyć w termometry, manometry i kurki spustowe Dn 15. Na pionach zaprojektowano zawory równoważące Dn25/20.Przy grzejnikach należy zainstalować : na zasilaniu termostaty grzejnikowe z głowica RTD.Na końcu każdego pionu i najwyższych punktach instalacji należy zainstalować odpowietrznik automatyczny miejscowy zgodnie z wymogami PN-91/B-02420.Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typ 11, 22 i 33 wysokości 600 mm. Grzejniki montowane na wspornikach ściennych z tworzywa sztucznego jak w instrukcji montażowej producenta.Przewody od rozdzielaczy do pionów należy izolować kształtkami otuliny z pianki poliuretanowejo przewodności cieplnej = 0,04 W/mK zgodnie z PN-B-02421.2000 - lub innymi równoważnymi.Pomieszczenie kotłowniIstniejące pomieszczenie 1.05 przeznaczone na kotłownię należy wyłożyć terakotą na podłodze oraz zamontować kratkę ściekową, a ściany pomalować lamperią. W kotłowni należy przewidzieć dostosowanie i wykonanie fundamentu pod kocioł o wysokości 10 cm i wymiarach jak podstawa kotła. Naroża fundamentu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi metalową listwą. Zamontować drzwi zewnętrzne 90x200 o odporności ogniowej EI30. Drzwi istniejące nie spełniające wymogów należy wymienić na nowe o odporności ogniową EI30. Przewody wentylacji wywiewnej sprawdzić i udrożnić. Zasysania powietrza do spalania kotłów zainstalować do szachtu kominowego na zasadzie przeciwprądu do wspólnego przewodu spalinowego. Dla zapewnienia minimalnej wymiany powietrza w kotłowni dopływ świeżego powietrza wykonać za pomocą przewodu nawiewnego typu Z o wymiarach 15x20cm. Instalację elektryczną pomieszczenia dostosować do wymogów jak dla kotłowni gazowej. Zabezpieczenie układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia będzie realizowane przez zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe. Przy każdym kotle zostanie zamontowana grupa bezpieczeństwa z zaworem 3 bar manometrem i odpowietrznikiem, ogranicznik ciśnienia maksymalnego, Ponadto kotły zabezpieczone będą przed konsekwencjami braku wody za pomocą zabezpieczenia stanu wody STB SYR 933 lub równoważnego.Odprowadzenie spalin z kotłów będzie realizowane poprzez fabryczny układ kaskadowy (przewód spalinowy wspólny dn250 /czopuch/ podłączony do istniejącego szachtu komina (50x50cm) spalinowego po kotłowni węglowej rurą systemową ze stali nierdzewnej DN300. Powietrze do spalania do kotłów zasysane będzie z przestrzeni szachtu pomiędzy rurą spalinową a ścianami komina prowadzonego w szachcie w przeciwprądzie. Zastosowane systemy spalinowe musza posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Instalacje spalinowa zgłosić do przeglądu kominiarskiego. Przed podłączeniem czopucha sprawdzić drożność komina spalinowego oraz przewodu wentylacyjnego (kratka wywiewna).W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kotłowej i instalacji c.o. przed ewentualnymi zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje się filtry siatkowe. Przed podłączeniem kotła, całą wybudowaną instalację należy przepłukać z ewentualnych osadów i zanieczyszczeń.Napełnianie oraz uzupełnianie zładu przewiduje się wodą z istniejącej instalacji. W celu pełnej automatyzacji napełniania instalacji przewiduje się montaż na przewodzie zasilającym zaworu SYR 2128 DN20, lub równoważnego. Pierwsze napełnienie instalacji c.o. należy wykonać wodą uzdatnioną-ze stacji demineralizacyjnej np.IWR-30.Odczyt parametrów pracy instalacji w projektowanym systemie zapewnią przewidziane do montażu termometry i manometry. Termometry powinny mieć zakres odczytu temperatury od 0 - 100 ?C. Natomiast manometry powinny być wyposażone w kurek odcinający i posiadać zakres pracy od 0 - 0,6 MPa.Powietrze do spalania dla kotłów czerpane będzie z przestrzeni szachtu istniejącego komina za pomocą systemowych przewodów połączonych z komorą spalania kotła.Spaliny odprowadzane będą wspólnie za pomocą fabrycznego układu kaskady i skierowane do przewodu DN300 zainstalowanego w kominie i wyprowadzonego na dach budynku. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w kanał nawiewny typu Z o wymiarach 15x20cm. Wytyczne budowlaneRury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym, przy przejściach przez przegrody kotłowni materiał ten powinien mieć odpowiednia odporność ogniową. Do tego celu przy przejściach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) należy użyć ogniochronną elastyczną masę uszczelniającą Hilti typ CP611A lub równoważną, natomiast przy przejściach przez przegrody pionowe należy stosować opaskę Hilti typ CP 648, lub równoważną. Rury niepalne są doskonałymi przewodnikami ciepła, dlatego zabezpieczenia takich przejść powinny być tak wykonane, aby nie dopuścić do samozapłonu materiałów znajdujących się po drugiej stronie przejścia ognia. W tym celu rury poza przejściem należy izolować wełną mineralną z obydwu stron przejścia.Drzwi do kotłowni zamontować zewnętrzne o wymaganej odporności ogniowej EI30,jednoskrzydłowe, pełne o wymiarach 90x200 cm zamykane na zamek patentowy. Wejście do kotłowni drzwiami zewnętrznymi i z korytarza szer.90cm EI30 z zamknięciem bezklamkowym otwierane pod naciskiem /samozamykacz/.Kotłownia powinna stanowić wydzieloną strefę pożarową. Wymagana jest odporność ogniowa przegród wydzielających kotłownię, EI 60 dla ścian i stropu, EI 30 dla drzwi. Wymagania te odnoszą się także do obudowy kanału wentylacyjnego oraz komina na kondygnacjach poza kotłownią. Wymagane jest także oznakowanie drogi wyjścia z kotłowni na zewnątrz budynku, wyraźne oznakowanie wyłącznika głównego prądu oraz sprzętu ppoż., umieszczenie w pomieszczeniu kotłowni wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji obsługi.System detekcji gazu zaprojektowano w oparciu o centralkę sterującą MD-2ZA (zasilanie 12 V), detektor dwudrogowy budowy przeciwwybuchowej DEX oraz sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL. Moduł podstawowy współpracować będzie z centralą sygnalizacyjną obiektu wg opracowania elektrycznego. Detektor metanu w pomieszczeniu kotłowni należy zlokalizować 10 cm pod stropem. Z systemem detekcji z kotłowni współpracować będzie zawór klapowy typ MAG -3, DN50. Montaż systemu detekcji gazu wykonać w oparciu o instrukcję firmy Gazex i oraz karty katalogowe urządzeń.Kotłownię należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r.).W pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię wykonane zostaną następujące prace:- wymiana drzwi wejściowych na zgodne z przepisami,- montaż nowych drzwi zewnętrznych przy klatce schodowej,- wymiana posadzki na ceramiczną oraz montaż kratki ściekowej, którą należy podłączyć do kanalizacji budynku,- doprowadzenie wody zimnej w celu uzupełnienia zładu,- doprowadzenie instalacji gazowej do zasilania kotła,- remont instalacji elektrycznej z dostosowaniem do przepisów jak dla kotłowni gazowej,- roboty remontowe ścian i posadzki - malowanie pomieszczenia i wykonanie lamperii na ścianach, - wykonanie i montaż nowego komina DN300 ze stali nierdzewnej w szachcie istniejącego komina ceramicznego po kotłowni węglowej,- wykonanie i montaż przewodów nawiewnych do kotłów z przestrzeni szachtu kominowego na zasadzie przeciwprądu do przewodu spalinowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWIZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWIZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wyda- ne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów .- osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instala- cji i urządzeń cieplnych, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz.1278) lub odpo- wiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcze- śniej obowiązujących przepisówWykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi :Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat- wykaz musi zawierać co najmniej 1 robotę budowlaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu termomodernizacja, roboty dekarskie, przebudowa kotłowni na gazową o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto, poparta dokumentami potwierdzającymi, że robota została wykonana należycie.Potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł.Przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi zawierać co najmniej 1 robotę budowlaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu termomodernizacja, roboty dekarskie, przebudowa kotłowni na gazową o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto, poparta dokumentami potwierdzającymi, że robota została wykonana należycie..Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100000 zł..Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wzór oferty na roboty budowlaneDo ofertuy należy dołączyć kopię dowodu wplaty wadiumDo ofert należy dołączyć kosztorys szczególowy osobno na obiekty Raciborska 17 i Raciborska 19Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
13 000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH