Przetarg

MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

07-01-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Stawy Milickie S.A.
Ruda Sułowska 20,56-300 Milicz
tel. 713 847 110
fax. 713 847 110
e-mail: biuro@stawymilickie.pl
http:// www.stawymilickie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 500556-N-2020 z dnia 2020-01-07 r.

Stawy Milickie S.A.: MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pt. „Modernizacja Gospody 8 RYB” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stawy Milickie S.A., krajowy numer identyfikacyjny 21461756000000, ul. Ruda Sułowska  20 , 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 847 110, e-mail biuro@stawymilickie.pl, faks 713 847 110.
Adres strony internetowej (URL): www.stawymilickie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka akcyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stawymilickie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierską w zamkniętej i oznakowanej kopercie
Adres:
Stawy Milickie Spółka Akcyjna Sułów ul Kolejowa 2, 56-300 Milicz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
Numer referencyjny: PN-1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na montażu instalacji chłodniczej w budynku Gospody 8 Ryb w Rudzie Sułowskiej. 2. Szczegółowy opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna).3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.4. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:1) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, będzie stanowić załącznik do umowy.2) Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje po zakończeniu prac budowlanych plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do pełnego uporządkowania wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.3) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku” lub o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.5. Wykonawca udzieli: minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, którego bieg rozpoczyna się w dniu następnym po protokolarnym bezusterkowym odbiorze robót budowlanych.6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 2 (dwa) razy w roku (przed okresem zimowym – nie później niż w miesiącu październiku oraz po okresie zimowym – nie później niż w miesiącu kwietniu) przeglądów konserwacyjno-serwisowych wszystkich zainstalowanych klimakonwektorów na własny koszt.7. Wykonawca użyje do wykonania robót, materiałów i urządzeń spełniających wymogi jakościowe dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 2019r., poz. 1186 ze zm.) oraz spełniające wymagania BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013r. poz. 492), a także przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830).8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji technicznej oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego.9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 10. W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne, pod warunkiem, że przedstawione dokumenty równoważne dotyczą przedmiotu zamówienia i/lub oferowanych urządzeń. 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 72
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
72

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 72 dni oddaty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Miejsce wykonania przedmiotuzamówienia: Gospoda 8 Ryb w Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli: Wykonawcaprzedstawi, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie robotybudowlane polegające na wykonaniu instalacji chłodniczej (wraz z dostawą urządzeń) o mocy conajmniej 50kW chłodu i o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieścietysięcy złotych) każde zamówienie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniuzamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawierodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniezamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.) żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcyo przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadkuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniemdokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą dozakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemuw terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, októrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert). 2) aktualnego odpisu zwłaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawdo wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolnościtechnicznej lub zawodowej Wykonawca złoży: wykaz robót budowlanych wykonanych niewcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniemdowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – inne dokumenty - załącznik nr 8 do SIWZ. Za roboty budowlane uznaje się robotybudowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w rozdziale III.1.3.ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium (art. 45 ust. 2 ustawy PZP) w kwocie: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 ustawy PZP):1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Miliczu Nr 89 9582 0000 2000 0024 4417 0023 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PN-1/2020 na Montaż instalacji klimatyzacyjnej”.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust 3 ustawy PZP). Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust 7b) ustawy PZP).8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA85,00
TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonaniazmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach: 1) zmianawysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmianaterminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień; b) działania siły wyższej (np.klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne i inne) mającebezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okresdziałania siły wyższej; c) innych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych odWykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw; 3) zmiana zakresupodwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, jeżeli jest to niezbędne dlaprawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 2. Powyższe postanowienia ust. 1 pkt 2) stanowią katalogzmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązaniaZamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 3. Zamawiający po konsultacji z inspektorem nadzorumoże dokonać na pisemny wniosek Wykonawcy zmiany terminu zakończenia robót w przypadku: 1)zamówień dodatkowych mających bezpośredni wpływ na termin zakończenia robót; 2) niemożnościwejścia na plac budowy w przewidzianym terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 3)wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, któremu nie możnabyło zapobiec nawet przez dołożenie należytej staranności; 4) złych warunków atmosferycznychmających negatywny wpływ na realizacji robót budowlanych; 5) nieprzewidzianych w chwili zawarciaumowy. 4. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu zakończenia robót w każdym przypadkuwymienionym w ust 3. 5. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umowąrealizacji robót polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie uzna za niezbędne, aWykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robótobjętych dokumentacją projektową; 2) pominąć jakieś roboty; 3) wykonać nieprzewidziane robotyniezbędne do zakończenia przedmiotu Umowy; 4) zmienić kolejność wykonania robót. 6.Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, aleskutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz zmianywysokości wynagrodzenia. 7. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierający stosownepostanowienia, o których mowa powyżej, stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH