Przetarg

Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).

23-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Jagiellońska 44,70-382 Szczecin
tel. 914329500,
fax. 914329501
e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl,
http:// www.spzozmswia.szczecin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 638580-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 81073345400000, ul. Jagiellońska  44 , 70-382  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914329500, , e-mail biuro@spzozmswia.szczecin.pl, , faks 914329501.
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmswia.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/roboty-budowlane

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).
Numer referencyjny: 66/2019.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).2. Zakres zamówienia 2. 1. Zamówienie polega na wykonaniu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” wykonanego przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty wykonywane będą w dwóch następujących po sobie etapach.Etap I - zakres robót obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej w następujących pomieszczeniach Izby Przyjęć: pom. nr 0/02, 0/04, 0/4A, 0/05, 0/08, 0/09, 0/10a, 0/10b wraz z kompletną centralą nawiewno – wywieną zlokalizowaną w pomieszczeniu piwnicznym i nagrzewnico – chłodnicą freonową (układ N2W2).Etap II - zakres robót obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej w następujących pomieszczeniach Izby Przyjęć: pom. nr 0/12, 0/15, 0/17, 0/18a-b, 0/19a-c i obejmuje rozbudowę układu N2W2 o pom. 0/15, 0/19c i istniejący gabinet zabiegowy, wykonanie układu nawiewno – wywiewnego N3 W8, wykonanie instalacji wyciągowej W7. Etap II rozpocznie się po zakończeniu robót we wszystkich branżach objętych etapem I, zarówno z przedmiotowego postępowania, jak i z prowadzonego równolegle postępowania obejmującego roboty w branży budowlanej, elektrycznej oraz wykonanie instalacji wod., kan. i C.O. Podział prac na etapy umożliwi przeniesienie do zmodernizowanych pomieszczeń funkcjonującej bez przerwy Izby Przyjęć i udostępnienie kolejnych pomieszczeń w celu wykonania robót objętych II etapem. 2.2. Projektowany zakres robót:1) wykonanie otworów w ścianach działowych i konstrukcyjnych (w tym przewiertów),2) wstawienie nadproży w ścianach konstrukcyjnych,3) wykonanie układu nawiewno – wywiewnego N2W2 składającego się z: centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym, ustawionej w pomieszczeniu piwnicznym znajdującym się pod pomieszczeniem biurowym nr 0/02, z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnico – chłodnicy freonowej, kompletu filtrów (nawiew F7, wywiew M5) oraz automatyki zasilająco – sterującej, 4) wykonanie układu nawiewno – wywiewnego N3W8 składającego się z: centrali nawiewnej z kanałową nagrzewnicą wstępną elektryczną i nagrzewnico – chłodnicą freonową, filtrów klasy F7 i F9, wentylatora wywiewnego,5) wykonanie czerpni i wyrzutni od centrali wentylacyjnej wraz z wyprowadzeniem ponad połac dachu,6) wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z izolacją matami z wełny skalnej,7) wykonanie w części pomieszczeń instalacji wyciągowej,8) wykonanie anemostatów nawiewnych i wyciągowych,9) przełożenie instalacji kolidujących z trasą kanałów,10) wykonanie zabezpieczeń p. poż.3. Szczegółowy zakres zamówienia 3.1. Stan istniejący (uwagi dotyczące wykończenia pomieszczeń):1) pomieszczenia nr 0/02, 0/04, 0/04a, 0/05, 0/07, 0/08, 0/09, 0/10a, 0/10b w których montowana będzie wentylacja, są przeznaczone do modernizacji w ramach równolegle prowadzonego postępowania p.n. „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – ETAP I – Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz wykonanie nowego wejścia do budynku od strony północnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,2) pomieszczenia nr 0/12, 0/17, 0/18a-b, 0/19a-c, w których montowana będzie wentylacja, są przeznaczone do modernizacji w ramach kolejnego etapu, w celu wyboru Wykonawcy zostanie przeprowadzone postępowanie następne p.n. „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – ETAP III – Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,3) gabinety sąsiadujące z szatnią (pom. 0/19), w których wykonana zostanie wentylacja, są obecnie użytkowane i na tym etapie nie są przewidziane do modernizacji, w związku z powyższym należy je dokładnie zabezpieczyć na czas prowadzenia robót (sprzęt ruchomy zostanie usunięty), 4) pomieszczenia nr 0/13, nr 0/15 wraz z poczekalnią pomocniczą, w których wykonana zostanie wentylacja, są obecnie użytkowane i nie są przewidziane do modernizacji na tych etapach, w związku z powyższym należy je dokładnie zabezpieczyć na czas prowadzenia robót,5) we wszystkich wskazanych pomieszczeniach należy ująć wykonanie kompletnej instalacji zgodnie projektem oraz uszczelnienie przejść przez ściany.3.2. Projektowany zakres robót w branży budowlanej:1) zabezpieczenie pomieszczeń,2) wykonanie otworów w ścianach działowych i konstrukcyjnych (w tym przewiertów), wykonanie rozbiórek sufitów podwieszonych i zabudów kolidujących z trasą kanałów,3) wstawienie nadproży w ścianach konstrukcyjnych,4) naprawa ścian i sufitów po wykonaniu przebić – obmurowanie, uszczelnienie, 5) w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane należy przewidzieć wykonanie otworów większych o jeden rozmiar z uszczelnieniem,6) w przypadku wykonywania obejść elementów konstrukcyjnych minimalna wysokość korytarza może wynieść 2,2 m.3.3. Projektowany zakres robót w branży elektrycznej:1) doprowadzenia zasilania do urządzeń z projektowanych tablic T1 i T2,2) podłączenie zasilania do urządzeń,3) przełożenie instalacji kolidujących z trasą kanałów.3.4. Projektowany zakres robót w branży sanitarnej - instalacja wentylacji:3.4.1. Etap I:1) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej - układ N2W2 – składającej się z centrali nawiewno-wywiewnej, ustawionej w pomieszczeniu piwnicznym znajdującym się pod pomieszczeniem biurowym nr 0/02, z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnico – chłodnicą freonową, kompletem filtrów, automatyką zasilająco – sterującą, wydajność N=1660m3/h, W=1420m3/h, spręż 350Pa (I etap),2) czerpnię i wyrzutnię od centrali wentylacyjnej dobrano i zaprojektowano w wykonaniu dachowym, jednak z uwagi na planowane wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek w kolejnym etapie prac, aktualnie czerpnię dachową należy zakończyć przy ścianie zewnętrznej budynku,3) rozdział powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach zrealizowany został za pomocą kratek nawiewnych i wyciągowych z dwoma rzędami lamel i przepustnicą montowanych na kanałach,4) montaż w pom. nr 0/02, 0/04, 0/04a, 0/05, 0/07, 0/08, 0/09, 0/10a, 0/10b przewodów wentylacyjnych: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm – 0,7 mm, dla długości boków 530 – 1000 – 0,9 mm, łączone na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B., kanały nawiewne zaizolowane matami z wełny skalnej, nitowane – bez ostrych elementów i krawędzi w kanałach),5) kanały należy wyprowadzić na klatkę schodową i tam tymczasowo zakończyć – do czasu kontynuowania robót w ramach II etapu,6) kanały wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach w przestrzeni sufitu podwieszonego,7) wykonanie instalacji wyciągowej w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym (pom. 0/05),8) przełożenie instalacji kolidujących z trasą kanałów (nie dotyczy to awaryjnego zrzutu helu, w tym miejscu należy dostosować przebieg i przekroje kanałów wentylacyjnych do istniejącej rury),9) uruchomienie centrali w celu obsługi pomieszczeń objętych modernizacją w ramach I etapu.3.4.2. Etap II:1) rozbudowa układu N2W2 o pom. 0/15, 0/19c oraz gabinet zabiegowy – montaż przewodów wentylacyjnych: wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm – 0,7 mm, dla długości boków 530 – 1000 – 0,9 mm, łączonych na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B., kanały nawiewne zaizolowane matami z wełny skalnej,2) wykonanie układu nawiewno – wywiewnego N3W8, obsługującego pom. 0/17 i 018a-b, składającego się z: centrali nawiewnej (o wydajności 530m3/h, sprężu 200Pa) z kanałową nagrzewnicą wstępną elektryczną i nagrzewnico – chłodnicą freonową R410A o mocy 5kW, filtrów klasy F7 i F9, wentylatora wywiewnego o wydajności 530m3/h, sprężu 220Pa wyposażonego w filtr klasy MS,3) rozdział powietrza w pomieszczeniach izolatki, śluzy i wc na nawiewie zapewnią anemostaty 4-stronne z filtrem klasy H13, anemostaty należy montować na skrzynkach rozprężnych z przepustnicą,4) w pomieszczeniu śluzy należy ustawić podciśnienie w stosunku do pomieszczenia izolatki, a nadciśnienie w stosunku do pozostałych pomieszczeń,5) pomieszczenia szatni i WC (pom. 0/19a-c) obsługuje wentylator wyciągowy W7 o wydajności 180m3/h, sprężu 150Pa,6) wyrzut od wentylatora W8 i W7 należy wyprowadzić po elewacji budynku na dach do wyrzutni dachowej,7) wentylatory W7 i W8 powinny być wykonane w szczelnej obudowie akustycznej,8) przewody wentylacyjne: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm – 0,7 mm, dla długości boków 530 – 1000 – 0,9 mm, łączone na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B., kanały nawiewne zaizolowane matami z wełny skalnej,9) kanały wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach w przestrzeni sufitu podwieszonego,10) przełożenie instalacji kolidujących z trasą kanałów,11) ponowne uruchomienie centrali w układzie N2W2 w celu obsługi pomieszczeń objętych modernizacją w ramach I i II etapu,12) uruchomienie układów wentylacji wykonanych w ramach II etapu.UWAGA: 1) należy dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w wycenie ewentualną przebudowę wewnętrznej instalacji wod. - kan., c.o. w przypadku kolizji z projektowaną wentylacją mechaniczną,2) należy dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w wycenie ewentualną przebudowę instalacji elektrycznej, zasilania oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego w pom. 0/15 w przypadku kolizji z projektowaną wentylacją mechaniczną,3) przy montażu kanałów na elewacji oraz czerpni i wyrzutni należy uwzględnić planowane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 17 cm, wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.3.5. Zakres robót nie obejmuje:1) naprawy i wykonania zabudów, naprawy tynków i malowania ścian w miejscu wykonanych robót/przebić związanych z wykonaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,2) pomieszczeń znajdujących się w projektowanej części socjalnej dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – pom. nr 0/20 do nr 0/33 – zgodnie z rys. PB/A/03 – Projekt budowlany – Architektura. 3.6. Podstawa wykonania zamówienia:1) projekt budowlany i wykonawczy pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonany przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT – zakres robót obejmujący pomieszczenia Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/18a-b oraz pomieszczenie 0/19A-C wraz z sąsiadującymi z nim gabinetami,2) decyzja o pozwoleniu na budowę,3) opis przedmiotu zamówienia,4) STWiORB,5) wizja lokalna. 4. Informacje ogólne4.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wniosek materiałowy na każdy element dla przedmiotowego przedsięwzięcia (wniosek powinien zawierać: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobaty techniczne oraz gwarancje producentów dla montowanych urządzeń i sprzętu. Przekazywane materiały powinny być skatalogowane, opisane, uporządkowane i zgrupowane według branż). Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze na akceptację, bądź odrzucenie wniosku.4.2. W przypadku urządzeń, materiałów lub technologii, dla których podano w niniejszej SIWZ konkretną nazwę producenta albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów lub technologii równoważnych, o parametrach nie niższych niż wskazane w niniejszej SIWZ, albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych równoważnych opisywanym.4.3. Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, a w szczególności:1) przetransportować niezbędne materiały, właściwie je zabezpieczyć i składować,2) wykonać niezbędne prace zabezpieczające, mające na celu niedopuszczenie do uszkodzeń mienia i pomieszczeń SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,3) zaopatrzyć kadrę we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.4.4. Wykonawca winien przygotować dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową, tj. charakterystyką użytych materiałów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji i użytkowania - dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona najpóźniej na dzień przed odbiorem końcowym. Brak dokumentacji powykonawczej na dzień przed odbiorem, anuluje rozpoczęcie procedury odbioru. 4.5. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób niekolidujący ze zwykłą działalnością przedsiębiorstwa, jakim jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości pracy Izby Przyjęć przez cały czas prowadzenia robót, ich kolejność i zakres musi być ustalona z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko po dokonaniu szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym.4.6. Zamawiający informuje o braku możliwości składowania materiałów i sprzętu w rejonie działań Wykonawcy.4.7. Zamawiający informuje, że na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.4.8. Prace mogą być prowadzone 24 godziny na dobę, za wyjątkiem prac głośnych i uciążliwych, które należy zakończyć do godziny 22:00.5. Obowiązki Wykonawcy:1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,2) organizacja zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (zaplecze techniczne i socjalno - higieniczne dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia),3) współpraca i dostosowanie organizacji pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy wzajemnym poszanowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego oraz ewentualnego Wykonawcy wybranego w rezultacie innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętego przez Zamawiającego i prowadzącego równoległe prace własne w obszarze pomieszczeń Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. W ramach tego obowiązku Wykonawca wykona następujące prace: zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem i zalaniem mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc,4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciwpożarowego (ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,5) od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, w szczególności w pomieszczeniach w których prowadzone są prace,6) najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera na odpady budowlane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,7) opróżnianie kontenera o którym mowa powyżej,8) wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera, obciążają Wykonawcę,9) do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych w danym dniu,10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami,11) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem,12) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót budowlanych,13) Wykonawca ponosi koszty poboru mediów (woda, energia elektryczna) w wysokości 50,00 zł brutto za każdy tydzień pracy na obiekcie. Z tego tytułu Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT,14) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych,15) od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,16) do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych,17) Wykonawca na zakończenie robót przedłoży zaświadczenia, wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia przewidziane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) o przyjęciu na utylizację i składowanie odpadów (wywóz gruzu itp.),18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy,19) zgłaszanie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu i robót zanikających,20) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,21) gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed odbiorem końcowym,22) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej robót, najpóźniej na jeden dzień przed odbiorem końcowym, w tym: dokumentacji powykonawczej, protokołów prób, badań i sprawdzeń,23) zgodnie z art. 29 ust. 3 uPZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszących znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Zatrudnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że osoby zatrudnione przez niego lub przez Podwykonawcę, świadczące pracę w rozumieniu art. 22 § 1 KP, są zatrudnione na podstawie umów o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca składają Zamawiającemu dowody zawarcia umów o pracę w terminie 14 dni od daty skierowania żądania pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każde naruszenie tego obowiązku, 24) niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:- w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robót budowlanych - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,- zatrudnienia osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),- odsunięcie od wykonywania robót budowlanych każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),- w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zniszczeń podczas odkrywania lub wykonywania otworów - naprawienie i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego (na koszt Wykonawcy),- w przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót, Wykonawca może je odłączyć za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego (zgłoszenie musi nastąpić min. na 3 dni robocze przed planowanym odłączeniem).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP:1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,2) przedmiot zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych do określonych w zamówieniu podstawowym,3) wielkość lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego,4) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunki umowy podstawowej oraz ustalone w wyniku negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca łącznie wykaże, że:a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie podobne roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 złotych – każda z nich. Za jedną podobną robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę obejmującą swoim zakresem roboty instalacyjne polegające na wykonaniu wentylacji nawiewno – wywiewnej, zrealizowaną w budynku użyteczności publicznej,W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą spełniać łącznie.b) dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych, będącą członkiem właściwej, okręgowej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, tj. uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą spełniać łącznie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 4.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP, 2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 3) dokumenty wymienione w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w ppkt d) dotyczy tych dokumentów, których przedłożenia Zamawiający zażądał od Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ),2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP,3) dowód wniesienia wadium: 4) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 zł).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 66/2019”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669).3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,2) musi obejmować cały okres związania ofertą,3) powinno być wystawione na Zamawiającego,4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady20,00
Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem ust. 2.2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących sytuacjach:1) zmianie ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, np. z uwagi na zmianę stawki VAT (wynagrodzenie może być odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego jaka będzie zmiana stawki podatku VAT),2) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub dokonanie przez Zamawiającego zmiany w technologii wykonania robót,3) zmiany będącej następstwem działania organów administracji publicznej, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,4) braku dostępu do mediów na skutek awarii w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie o czas trwania awarii,5) pojawienia się rozbieżności pomiędzy dokumentacją określoną w § 1 umowy, a stanem faktycznym skutkujących koniecznością zmiany technologii wykonania robót, której nie można było stwierdzić przed rozpoczęciem wykonywania prac,6) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi na terenie Zamawiającego przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-07, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH