Przetarg

„Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, 2. Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

20-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Zwirki i Wigury w Gliwicach
Zwirki i Wigury 87a,44-122 Gliwice
tel. 322321907
e-mail: sekretariat@smziw.pl
http:// http://smziw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 637050-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Zwirki i Wigury w Gliwicach: „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, 2. Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa im Zwirki i Wigury w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 271189711, ul. Zwirki i Wigury  87a , 44-122   Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322321907, e-mail sekretariat@smziw.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://smziw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spóldzielnia mieszkaniowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://smziw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://smziw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, 2. Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Numer referencyjny: RK/I/12/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23”, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.2. Zadanie realizowane będzie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, audytami energetycznymi i przedmiarami robót dla poszczególnych budynków mieszkalnych usytuowanych w Gliwicach przy ul. Asnyka 25-31, ul. Junaków 2-8, ul. Kusocińskiego 8-14, ul. Kusocińskiego 2-6, ul. Zubrzyckiego 23.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót:1) Roboty demontażowe przygotowawcze w tym demontaż istniejących instalacji zsypów,2) Wywóz i utylizacja odpadów w tym gruzu i rur zsypowych cementowo – azbestowych powstałych przy pracach rozbiórkowych.3) Montaż central klimatyzacyjno wentylacyjnych na poszczególnych budynkach, 4) Wykonanie instalacji wentylacji,5) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania,6) Wykonanie instalacji regulacji i sterowania, 7) Rozruch instalacji, 8) Montaż nawietrzaków okiennych w lokalach mieszkalnych - pomieszczenia kuchni.4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót - Załącznik nr 5 do SIWZ.5. Roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym – zamieszkałym.6. Zamawiający zapewnia możliwość dostarczenia mediów - na warunkach określonych w umowie.7. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót budowlanych licząc od dnia odbioru końcowego.8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Termin wizji można ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzina 8.00 do 13.00 (32) 232-19-07 / (32) 337-00-30, 31 / tel. kom.: 728-909-315.9. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób nie gorszy niż określony w dokumentacji.

II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262660-5
45331210-1
45262660-5
45000000-7
45111300-1
45421160-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 29.05.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.1. warunek dotyczący zdolności technicznej: Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane każda : polegająca na montażu instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynku wielokondygnacyjnym; o wartości brutto nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto, wykonana w ramach odrębnej umowy.z potwierdzeniem, że w/w roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W przypadku, gdy w przedstawionym przez Wykonawcę wykazie robót budowlanych rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień terminu składania ofert. 1.2. warunek dotyczący zdolności zawodowej:Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności zawodowej (minimalny poziom zdolności) za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej:1.2.1. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – tj. posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, który zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który będzie pełnił funkcję kierownika budowy;Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r., poz. 1186) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016r. poz. 65). Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) w pkt 4.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) pkt 4.2.– 4.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1) i pkt 5.2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11 zdanie pierwsze stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia na załączniku nr 10 wykazu kart technicznych producenta dotyczących urządzeń, podzespołów i osprzętu, wskazanych w ofercie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ); 2.2. zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 9; 2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ. 2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.2.6. dowód wniesienia wadium:a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ;b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://smziw.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert określono wyżej w punkcie 1 w Rozdziale XVII SIWZ. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia datę wpływu na konto Zamawiającego.UWAGA:Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem «wpłacać na rachunek» jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice - nr rachunku: 84 1020 2401 0000 0102 0038 5351 z adnotacją: Wadium – Przetarg: „Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy: Asnyka 25-31, Junaków 2-8, Kusocińskiego 8-14, Kusocińskiego 2-6, Zubrzyckiego 23”, nr projektu: POIS.01.07.01-00-0101/171 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, numer sprawy ………./2019.1.1.1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1.2.1. pieniądzu;1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;1.2.3. gwarancjach bankowych;1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;1.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).1.3. Wadium wniesione w postaci innej niż pieniądz powinno zawierać klauzulę, iż jest nieodwołalne, bezwarunkowe i będzie wypłacone na każde żądanie Zamawiającego, gdy zaistnieje przesłanka określona w art. 46 ust. 4a bądź ust. 5 ustawy Pzp.1.4. Dokument wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 87a, 44-122 Gliwice, a ponadto potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu zaleca się dołączyć do oferty.1.5. Wysokość wadium: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).1.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp:1.6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.1.6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.1.6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.1.6.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.1.6.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.1.7. Zatrzymanie wadium. 1.7.1. W myśl art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.1.7.2. W myśl art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1.7.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;1.7.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;1.7.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
okres gwarancji (powyżej minimalnego)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 16.Okoliczności zmiany umowy1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie on zagrożony, w następujących sytuacjach: 1.a.i. jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a szczególności, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, f) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń, wystąpienia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, g) rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót o roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, h) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;i) w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych;a) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;b) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą:  wstrzymania robót przez Zamawiającego;  przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30 dni; z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 2. Strony mają prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, o którym w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:1) W przypadku zmiany terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, 2) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do wymienionych w niniejszej Umowie wraz z załącznikami, jeżeli wykonanie takich robót okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, na wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. a) Jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych, których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. b) Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych/zamiennych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. c) Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonanie robót bez takiej zgody (pisemnego zlecenia) spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty. d) Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych/zamiennych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy – nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót dodatkowych/zamiennych.e) Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania robót dodatkowych/zamiennych zostanie określona według cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, a jeżeli takich pozycji kosztorysowych brak, to:• ceny jednostkowe materiałów i sprzętu dla tych pozycji należy przyjąć – bez kosztów zakupu – w oparciu o najniższe ceny, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny w oparciu o najniższe ceny dla województwa śląskiego, z ostatniego opublikowanego numeru 3 zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robót; kalkulację kosztorysową metodą szczegółową Wykonawca sporządzi przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych; • jeżeli w nakładach nie uwzględniono pozycji, rozliczenie nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego kalkulacji kosztorysowej wykonanej metodą szczegółową, opartą na nakładach analogicznych robót budowlanych.3. Strony mają prawo do zmiany Umowy w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 144 ustawy PZP.5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót instalacyjnych sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i będą spełniały wymogi stawiane w STWiOR. Będą to przykładowo okoliczności: 1.a) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 1.b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, 1.c) braku dostępności na rynku.2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 6. Dopuszcza się zmianę Umowy w przypadku zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.1) Wykonawca niezwłocznie z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w § 9 ust. 4 w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 7. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawców. 2) rezygnację z podwykonawców.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.8. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 9. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawach wskazanych powyżej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 10. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. powyżej wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 12. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 13. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 14. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: - projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, - przedmiar i niezbędne rysunki.15. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana przed zawarciem umowy będzie zobowiązany:1) przedłożyć kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej, który będzie stanowił integralną część umowy,2) przedłożyć kopie uprawnień budowlanych osób, które będą brały udział przy realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,3) dostarczyć dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ;4) przekazać Zamawiającemu pisemnie informacje niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.; 5) przedłożyć dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo) - jeżeli dotyczy; 6) Umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (umowę konsorcjum).7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy oraz nieprzedłożenie przed zawarciem umowy dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6 ppkt 1)-6).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH