Elektronika S.A.

Przetarg

Przebudowa pomieszczenia badań niszczących Laboratorium TDT w Krakowie poprzez wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej

28-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Transportowy Dozór Techniczny
Chałubińskiego 8,00-613 Warszawa
tel. +48224902902,
fax. -
e-mail: przetargi@tdt.gov.pl,
http:// http://www.tdt.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 628990-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Transportowy Dozór Techniczny: Przebudowa pomieszczenia badań niszczących Laboratorium TDT w Krakowie poprzez wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Transportowy Dozór Techniczny, krajowy numer identyfikacyjny 01723168600000, ul. Chałubińskiego  8 , 00-613  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48224902902, , e-mail przetargi@tdt.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://www.tdt.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.tdt.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, kurier, osobiście
Adres:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa , 44 piętro - kancelaria, pok. 62

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczenia badań niszczących Laboratorium TDT w Krakowie poprzez wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej
Numer referencyjny: ZP 51/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy pomieszczenia badań niszczących o powierzchni 79,93 m2 w budynku Laboratorium zlokalizowanym przy ul. Pocieszka 5, działka nr 150/7 obręb 22 dzielnica Śródmieście w Krakowie. W przebudowanym pomieszczeniu zostanie wydzielone pomieszczenie badań radiologicznych materiałów o pow. min. 11,55 m2 i wysokości 3,50 m. W pomieszczeniu tym zostanie również wydzielone pomieszczenie kontroli-sterownię o powierzchni około 14,02 m2 i pomieszczenie wywoływania błon o powierzchni około 5,35m2. Wydzielone pomieszczenia tworzą Pracownie RTG.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ „Dokumentacja projektowa” na która składa się: a) projekt budowlany: Przebudowa pomieszczenia badań niszczących Laboratorium TDT poprzez wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej, w celu wykonania pomieszczenia RTG wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku TDT położonym przy ul. Pocieszka 5 w Krakowie na terenie działki 150/7 obręb 22.b) pozwolenie na budowę: decyzja nr 1050/6740.2/2019 z dnia 08.10.2019 r.c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- STWiORB - roboty budowlane,- STWiORB - Instalacja elektryczna,- STWiORB RTG CO,- STWiORB RTG Klimatyzacja,- STWiORB RTG Specyfikacja wod-kan,- STWiORB RTG Wentylacja.d) przedmiary.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331200-8
45310000-3
45232460-4
45442100-8
38717000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 110
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcawykaże, że: 1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie: conajmniej jedną robotę budowlaną mające w swoim zakresie wykonanie pomieszczeniaRTG, obejmujący zakresem budowę osłon z płyt ołowianych, montowanych do ściany nakonstrukcji lub bezpośrednio do ściany, o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż50 000,00 złotych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia - warunek musi być spełniony w całości co najmniej przez jednego zWykonawców. 2) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie: conajmniej dwie roboty budowlane mające w swoim zakresie montaż urządzeńklimatyzacyjnych, o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 50 000,00 złotych –dla każdej z wymaganych dwóch robót w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu). Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunekmusi być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców 3) dysponuje conajmniej jedną osobą która będzie sprawować funkcję kierownika robót, posiadającąuprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji,urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych oraz gazowych, wpełnym zakresie bez ograniczeń zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ustawy Prawo Budowlane(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe dowykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane nazasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie art. 12a ww. ustawy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wwyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeńlub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia odpisu z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub wskazać dostępnośćprzedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adreseminternetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiającysamodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę dokumenty;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wwyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeńlub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wtym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy teroboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czyroboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowoukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli zuzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaćtych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnościoraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowiZałącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 2. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawyPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz zezłożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymWykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniezamówienia. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowejZamawiającego www.tdt.gov.pl wraz z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca polega na zdolnościachinnych podmiotów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu, wartości i terminu realizacjizamówienia w przypadku: 1) przeszkód technicznych, których nie można było wcześniejprzewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotuzamówienia, 2) dostosowywania elementów zamówienia do zasad wiedzy technicznej, gdyzmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było takiej zmiany przewidzieć przedzawarciem Umowy, 3) wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 4)ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiającydopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktuproduktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku nr 1 dlaproduktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku zujawnieniem wad, 5) nastąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wzakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była wchwili składania oferty ( m.in. zmiana stawki podatku VAT); 6) gdy w toku realizacji Umowywyniknie obiektywna potrzeba wykonania roboty budowlanej, których realizacja zostanieuzgodniona pomiędzy Stronami, niezbędnej (koniecznej) dla prawidłowej realizacji przedmiotuUmowy, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy; 7) zaistnienia okoliczności lubzdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony niemiały wpływu, w szczególności, takich jak siła wyższa, strajki, awarie, niekorzystne warunkipogodowe; 8) gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dlaZamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te dostępne w chwilizawarcia Umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązaniaodpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztówutrzymania, wydajności systemu lub wyższej użyteczności. 2. Zamawiający przewidujemożliwość zmiany Umowy w zakresie danych dotyczących adresu Zamawiającego. 3. Zmianyumowy przewidziane w ustępie 1 i 2 wymagają formy aneksu do Umowy. 4. Zmiany Umowyw formie aneksu do Umowy nie wymagają zmiany osób odpowiedzialnych za realizacjęprzedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 5. Stronyzobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniającychkonieczność dokonania zmiany Umowy. 6. Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane pospełnieniu przesłanek określonych w art. 144 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH